rejestr umów

Zapewnienie cateringu dla 80 osób podczas konferencji "Karta praw podstawowych"

Usługa konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych zamontowanych w budynkach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie, w tym konserwacja w zakresie podstawowym oraz prac dodatkowych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją robót budowlanych

1) opracowanie  raportu „Znaczenie i implikacje prawne oraz społeczno-polityczne Marszu Polskiej Niepodległej który odbył się 11 listopada 2018” na podstawie przeprowadzonych badań indywidualnych, grupowych i grup fokusowych;
2) sporządzenie transkrypcji z nagranych wywiadów indywidualnych  i grupowych oraz grup fokusowych;
3) opracowanie analizy treści medialnej nie mniej niż 20 artykułów prasowych objętych przedmiotem badania.

Świadczenie usługi polegającej na obsłudze technicznej tłumaczenia symultanicznego

Usługi serwisu i wsparcia dla systemu wydruków Kayleigh oraz kompleksowa usługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek

Zakup dodatkowego modułu retro-konwersji do eksploatowanego w BRPO zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką "SowaSQL Standard"

Ekspertyza dotycząca prawidłowości opieki medycznej w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym "Dom rodzinny" w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Przytorowej 1

Kompleksowa obsługa serwisowa 27 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych

Roboty budowlane (modernizacje) prowadzone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Długiej w Warszawie

Przygotowanie cateringu dla 130 osób podczas spotkania RPO z pracownikami biura

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej w Domu Opieki Seniora "Elite Prestige" w Kwidzynie

Udzielenie przez ZAiKS licencji na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS

Usługa tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego i odwrotnie podczas konferencji prasowej RPO

Opracowanie opinii w zakresie zgodności z Konstytucją RP regulaminów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów nt "Ruch samopomocowy osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego jako przeciwdziałanie dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczeniu. Dziś i jutro"

Warsztaty z zakresu technik radzenia sobie ze stresem oraz prowadzenia konsultacji on-line.

Najem samochodu kampingowego marki BENIMAR SPORT 343

Opracowanie 50 projektów opinii w sprawach przekazanych, wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa karnego

Sprzedaż wraz z dostawą osprzętu i akcesoriów komputerowych

Przedmiotem umowy jest sporządzenie raportu z badania eksploracyjnego na temat Marszu Polski Niepodległej we Wrocławiu z 11 listopada 2018 r., przeprowadzonego 15 i 16 lutego br.  w formie 5 wywiadów pogłębionych. Dodatkowo zamówienie obejmuje opracowanie docelowego projektu badawczego na ten sam temat. W ramach badania będą przeprowadzone tzw. interwencje socjologiczne oraz analiza mediów drukowanych.  Zamówienie obejmuje również sporządzenie transkrypcji z przeprowadzonych wywiadów.

Usługi tłumaczeń pisemnych

Wykonanie koncertu w duecie z pianistą podczas wydarzenia

Catering dla 200 osób podczas wydarzenia w Mazowieckim Instytucie Kultury

Wykonanie fotografii podczas wydarzenia

Świadczenie pomocy prawnej

Szkolenie dotyczące instruktażu z zasad bezpieczeństwa

Szkolenie dotyczące instruktażu z zasad bezpieczeństwa

Szkolenie dotyczące monitoringu internetu oraz bezpieczeństwa sieci

Tłumaczenia na język migowy konferencji tematycznych i spotkań

Sukcesywna dostawa materialów czystościowych 

Pomoc prawna, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w zakresie zamówień publicznych, z wyłączeniem prawa pracy.

Szkolenie dotyczące instruktażu z zasad bezpieczeństwa

Świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1.02.2019 roku do 31.01.2020 roku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

 

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej oraz udział w wizytacji Domu Seniora "Wśród swoich" w Konstantynowie Łódzkim

Szkolenie dotyczące instruktażu z zasad bezpieczeństwa

Przygotowanie i opracowanie samodzielnie projektów 100 opinii wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa karnego wykonawczego.

Opieka gwarancyjna i serwisowa SIMPLE

Świadczenie kwalifikowanych usług zaufania, polegających na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważanianiu kwalifikowanych certyfikatów i kwalifikowanych znaczników czasu.

Szkolenie w formie indywidualnego kursu z języka angielskiego

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej w Domu Pomocy Społecznej dla kombatantów w Warszawie

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki psychologicznej o oddziaływań terapeutycznych świadczonych na rzecz pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dysocjacyjnym

Wykonywanie usług serwisowych dotyczacych naprawy błędów ujawnionych w trakcie eksploatacji aplikacji o nazwie Moduł Informacji Prawnej; usługa rozwoju moduły statystycznego

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki psychiatrycznej pacjentów w Krajowy Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dysocjalnym w Gostyninie

Usługa tłumaczeń pisemnych

Przekazanie licencji wyłącznej do artystycznego wykonania utworów

Tłumaczenie symultaniczne i obsługa techniczna tłumaczeń z języka polskiego na język angielski i odwrotnie

Usługa wsparcia w użytkowaniu programu o nazwie STOCK the Assets Ninja"

Hosting strony internetowej www.brpo.gov.pl

Catering podczas spotkania z byłymi więźniami Mathausen-Gusen

Organizacja działań integracyjnych podczas spotkania 18 grudnia 2018 r.

Przygotowanie artykułu do monografii pt. "Europejska Konwencja Bioetyczna. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce"

Wykonanie krótkiego recitalu dnia 18 grudnia 2018 r.

Udostępnienie 5 miejsc parkingowych funkcjonujących w systemie całodobowym

Opracowanie prac graficznych bedacych relacją paneli dyskusyjnych

Dostawa wydawnictw ciągłych - prasy codziennej

Krajowe oraz międzynarodowe usługi kurierskie

Wykonanie zapisu rysunkowego wystąpienia i prezentacji podczas II Kongresu Praw Obywatelskich

Szkolenie na temat "Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm i przedsiębiorstw"

Dostęp do płatnych treści w ramach serwisu www.etutor.pl

Systematyczna dostawa przez Wykonawcę zamówionych przez Zamawiającego wydawnictw ciągłych - prasy codziennej oraz innych periodyków - PAKIET:II, V, VI, VII

Opracowanie wzoru ankiety dotyczącej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami wydarzeń

Opieka medyczna dla osób biorących udział w II Kongresie Praw Obywatelskich

Przygotowanie aplikacji do zarządzania planem urlopów wypoczynkowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Recenzja naukowa o objętości ok. 10 stron raportu

Przygotowanie skanów z warstwą tekstową wyciągów z raportów powizytacyjnych Zespołu KMP oraz odpowiedzi organów na te raporty

Dostawa wydawnictw ciągłych - prasy codziennej

Usługa rejestracji audowizualnej oraz transmisji on-line poprzez strony internetowe BRPO konferencji "Instytucja małego świadka koronnego - praktyka, kontrowersje, wyzwania"

Wykonanie 7 kompletów odznaki honorowej ustanowionej przez Prezydenta RP "Za zasługi dla Ochrony Praw Człowieka"

Prenumerata elektroniczna publikacji INFORLEX EXPERT w wersji SUPERPREMIUM NET-OPEN

Dostawa 400 sztuk licencji (wieczystych) dostępowych na użytkownika - Microsoft Windows Server 2019 USR CAL GOV

Przygotowanie rozdziału na temat dopuszczalności wtórnego przetwarzania ludzkiego materiału biologicznego w świetle Europejskiej Konwencji Bioetycznej

Przygotowanie raportu zawierający analizę stosowanych przez Policję i Prokuraturę metodologii gromadzenia danych dotyczących przestępstw motywowanych nienawiścią ze względu na rasę, pochodzenie narodowe i etniczne, wyznanie lub bezwyznaniowość, analizę danych

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej oraz udział w wizytacji w Domu Opieki "Florans"

Zapewnienie cateringu dla 80 osób podczas konferencji "Instytucja małego świadka koronnego" - praktyka, kontrowersje, wyzwania" w dniu 6 grudnia 2018 r.

Realizacja badania ilościowego "Dostępność opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami"

Dostawa oprogramowania i udzielenie czterech wieczystych licencji na nagrywanie rozmów TELESIS RCR dla czterech abonentów

Opracowanie narzędzia elektronicznego w postaci ankiety 

Konserwacja dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku przy Al. Solidarności 77 w Warszawie

Dostawa 6 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych

Udostępnienie 5 elektronicznych dostępów do baz danych

Kompleksowa usługa rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line

Profesjonalne niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

Tłumaczenie ustne sumultaniczne z j. polskiego na j. angielski i na odwrót, wraz z obsługa techniczna

Wdrożenie usługi oprogramowania OFFICE 365 wraz z wsparciem powdrożeniowym

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe "Aniew" Spółka Jawna Wojciech Anielski, łukasz Anielski ul. Floriańska 9, 41-200 Sosnowiec

Ekspertyza dotycząca sprawdzenia stanu realizacji zaleceń z zakresu dostosowania infrastruktury ZK w Bydgoszczy - Fordonie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

  Licencja do wykorzystania fotografii Chrisa Niedenthala

Dostawa osprzętu i akcesoriów komputerowych

Przygotowanie zestawienia wyników kontroli lokali wyborczych

Dostawa 51 sztuk telefonów komórkowych oraz 51 licencji na oprogramowanie Samsung KNOX Workspace (bez intsalacji).

Przygotowanie i opracowanie samodzielnej publikacji naukowej do monografii w Biurze BRPO

Opracowanie rozdziału w monografii "Europejska Konwencja Bioetyczna. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce"

Opracowanie rozdziału w monografii "Europejska Konwencja Bioetyczna. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce"

Zapewnienie cateringu dla 100 osób podczas spotkania współautorów Księgi Jubileuszowej

Opracowanie rozdziału w monografii "Europejska Konwencja Bioetyczna. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce"

Opracowanie rozdziału w monografii "Europejska Konwencja Bioetyczna. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce"

Opracowanie rozdziału w monografii "Europejska Konwencja Bioetyczna. Postęp nauk medycznych a wyzwania dla ochrony praw człowieka w Polsce"

Kompleksowa usługa rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line 

Raport na podstawie badania ilościowego dot. biernych praw wyborczych kobiet

Dostawa 1 sztuki MacBooka PRO model MPXT2ZE/A

Zakup wraz z dostawą 100 sztuk licencji dożywotnich dla systemu Proget MDM wraz ze wsparciem i wraz z usługą wdrożenia

Realizacja badania "Bierne prawa wyborcze kobiet 2018"

Zakup niezbędnych materiałów oraz montaż bramy garażowej w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Przegląd i konserwacja klimatyzatorów w siedzibach BRPO

Najem boiska do piłki nożnej w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie

Przygotowanie szkolenia oraz przygotowanie materiałów dot. "Protokołu dyplomatycznego"

Najem Sali nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych nr 85 w Warszawie

Świadczenie pomocy prawnej

Szkolenie "najnowsze orzecznictwo ETPC oraz TSUE dot. prawa do rzetelnego procesu karnego w kontekście najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego"

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad dostawą urządzeń i wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Dostawa urządzeń i wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Roboty budowlane polegające na wymianie okien w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na wymianie okien w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Zakup niezbędnych materiałów oraz montaż systemu alarmowego w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Przygotowanie opinii prawnych w tym konsutlacji zadań z zakresu działalności BPT we Wrocławiu

Zakup 400 szt. licencji oprogramowania Traps Advanced Endpoint Protection for agents wraz ze wsparciem producenta oraz usługa wdrożenia rozwiązania

Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących prawa oświatowego oraz konultacjach z zakresu wiedzy pedegogicznej

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w dniach 15-16.10.2018 r. w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Grębiszewie

Spisanie nagrań konferencji pt. "Alzhaimer w rodzinie - jak diagnozować, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom"

Przygotowanie artykułu do monografii "Terapia osób z zaburzeniami preferencji"

Wykonanie i montaż dwóch dławików indukcyjnych w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Catering dla 100 osób podczas uroczystości wręczenia odznaki honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Doprojektowanie i zaprojektowanie w CMS Drupalu modernizacji strony internetowej zamawiającego

Warsztaty z udziałem ekspertów w celu szczegółowego omówienia narzędzia badawczego pt. Świadomość prawna w zakresie równego traktowania. Edycja III

Dostawa subskrypcji do opragramowania Office

Wsparcie merytoryczne przy realizacji badania Świadomość prawna w zakresie równego traktowania II Edycja

Dostawa 120 sztuk laptopów oraz dedykowanych do nich stacji dokujących i toreb

Opracowanie raportu na podstawie transkrypcji wywiadów, wniosków z panelu ekspertów oraz danych ilościowych

Eskpertyza dotyczące dostępnosci obiektów zamieszkania zbiorowego dla osób z niepełnosprawnościami

Przedłużenie rocznej polisy serwisowej dla zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA1

Szkolenie na temat "Jak rozmawiac z osobami w trudnym stanie emeocjonalnym"

Szkolenie z języka angielskiego dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Sprzedaż wraz z dostawą osprzętu komputerowego  i akcesoriów

Realizacja obsługi technicznej tłumaczenia symultanicznego podczas spotkania Ombudsmanów Państw Grupy Grupy Wyszehradzkiej

Tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywnego podczas spotkania Ombudsmanów Państw Grupy Wyszehradzkiej

Opracowanie samodzielnie publikacji naukowej (do monografii jaka powstaje w biurze RPO)

Określenie zasad współpracy Stron w związku z organizacją spotkania ombudsmanów Grupy Wyszechradzkiej

Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Przerwa kawowa i lunch w dniu 18 września 2018 r. i 17 września 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności

Przenoszenie mebli, przygotowywanie sal,  konferencyjnych do spotkań i konferencji, dystrybucja zamówień, wykonywanie drobnych napraw i konserwacji infrastruktury budynków i wyposażenia budynków BRPO

Wykonanie tłumaczeń, przez tłumaczy języka migowego

Kompleksowa usługa rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line konferencji pt. "Alzheimer w rodzinie - jak diagnozować, jak pomagać, osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom"

Usługa okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych

Odnowienie licencji na oprogramowanie Adobe Creative Cloud

Świadczenie pomocy prawnej

Ekspertyza dotycząca opieki medycznej w placówce całodobowej "Domek Sercem"  

usługa serwisowa dla UPS-a trójfazowego 

Przygotowanie i opracowanie samodzielnie publikacji naukowej

Ekspertyza dotycząca opieki medycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Kona Med w Krakowie

Koordynacja I etapu projektu "Wolontariat osób starszych w gminach"

Wykonywanie czynności kierowcy samochodu osobowego

Wykonanie dokumentacji wymiany okien w budynku BRPO przy Al. Solidarności 77 w Warszawie

Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego montażu klimatyzatorów.

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Przygotowanie do druku i druk publikacji Synteza Informacji Rocznej RPO

Konserwacja systemu telefonicznej łączności wewnątrzzakładowej

Wykonanie analizy sieci elektroenergetycznej budynku biurowego BRPO przy Al. Solidarności w Warszawie

Opracowanie 150 projektów opinii

Elektroniczny system informacj prawnej LEX

Roboty budowlane w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności 77

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu realizacji zaleceń z zakresu dostosywania infrastruktury PdOZ KPP w Rykach

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu realizacji zaleceń z zakresu dostosywania infrastruktury AŚ w Lublinie

Dostęp do systemu informacji prawnej LEX OMEGA z modułami w wersji online

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy Al. Solidarności 77

Badanie społeczne pt. "Badanie jakościowe dot. dostepności opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami"

Opracowanie analizy potrzeb BRPO dotyczacych urządzeń sieciowych 

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej w Areszcie Śledczym Warszawa - Grochów

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w dniach 25-26 lipca  2018 r. w Domu Opieki Społecznej Dworek w Legionowie

Wynajem hali namiotowej wraz z asortymentem sprzętu na terenie imprezy Pool AND Rock Festival w dniach 2-4 sierpnia 2018 r.

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w dniach 23-24 lipca  2018 r. w Domu Opieki Społecznej Kombatant w Legionowie

Wsparcie pracowników BRPO w wykonywaniu obowiązków w czasie całego okresu przebywania delegacji BRPO na PolAndRock Festival 2018

Kontrola stanu technicznego obiektów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Udostępnienie 5 miejsc parkingowych

Odnowienie licencji  do programów antywirusowych

Ekspertyza w zakresie opieki psychologicznej świadczonej na rzecz cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Świadczenie pomocy prawnej

Przenoszenie mebli, przygotowywanie sal,  konferencyjnych do spotkań i konferencji, dystrybucja zamówień, wykonywanie drobnych napraw i konserwacji infrastruktury budynków i wyposażenia budynków BRPO

Ekspertyza w zakresie opieki psychologicznej świadczonej na rzecz cudzoziemców przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli

Stały, bieżący nadzór i doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynkach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie

Przygotowanie do druku i druk publikacji  Biuletynu RPO oraz wykonanie wersji elektronicznej Biuletynu RPO (w formacie e-pub), zwanej dalej „publikacją”, na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego.

Dostawa urządzeń i wykonanie klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w budynku BRPO przy Al. Solidarności 77 w Warszawie

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi

Świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych

Przenoszenie mebli, przygotowywanie sal,  konferencyjnych do spotkań i konferencji, dystrybucja zamówień, wykonywanie drobnych napraw i konserwacji infrastruktury budynków i wyposażenia budynków BRPO

Sporządzenie  ekspertyzy dotyczącej opieki psychiatrycznej w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44 – 180 Toszek

Monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną) sygnału lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie.

Przedmiotem Umowy jest zapewnienie usług: 1) monitoringu serwera poczty, strony internetowej, łącz internetowych i transmisji danych; 2) łączności telefonicznej i transmisji danych pomiędzy lokalizacjami BRPO; 3) łącza do Internetu i łącza do serwera poczty; 4) realizacji połączeń telefonicznych wychodzących/przychodzących.

Ekspertyza w sprawie karnej, zakończonej prawomocnym wyrokiem - w oparciu o dokumentację aktową - pod kątem istnienia przesłanek do wniesienia kasacji lub skargi nadzwyczajnej

Świadczenie usług przewozu osób oraz innych usług związanych z przewozem

Zakup licencji wieczystej na maszynę wirtulaną Palo Alto Networks wraz z rocznymi subskrypcjami, usługa wdrożenia rozwiązania i wspracie powdrożeniowe

Przygotowanie cateringu podczas warsztatów edukacyjnych dla dzieci pracowników BRPO

Świadczenie pomocy prawnej

Wykonywanie czynności kierowcy samochodu osobowego

Usługi konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych wodnokanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w budynkach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Przygotowanie opinii do 5 wybranych tematow zgłoszonych w III edycji procedury konsultacyjnej tematów badań antyduskryminacyjnych

Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci pracowników BRPO

Usługa serwisowa, rozwojowa, subskrypcji i wymiany wersji w odniesieniu do programu

Przeprowadzenie warsztatów na temat "Wystapień publicznych" dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Przygotowanie opinii do 4 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 5 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 2 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 8 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 4 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Analiza i opracowanie pt. "Zjawisko molestowania, w tym molestowania seksualnego, studentek i studentów uczelni wyższych"

Przygotowanie opinii do 5 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Opracowanie koncepcji, przygotowanie tekstu i ilustracji oraz druk publikacji pt. "Savoire vivre w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi"

Przygotowanie opinii do 11 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 8 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 3 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 5 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Przygotowanie opinii do 7 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Analiza i opracowanie pt. "Stosunek do Żydów i ich historii po wprowadzeniu ustawy o IPN"

Przedmiotem umowy jest prawo do korzystani z Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz aktualizacji

Opracowanie ekspertyz dotyczących prawidłowości opieki Medycznej w Domu Opeki w Alwernii.

Przeprowadzenie przeglądu i konserwacji klimatyzatorów

Przygotowanie opinii do 5 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Opracowanie ekspertyz dotyczących prawidłowości opieki Medycznej w Domu Opieki Senior w Krakowie

Przygotowanie opinii do 4 wybranych tematów zgłoszonych w III edycji procedury konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych RPO

Obsługa wyjazdów zagranicznych w zakresie rezerwacji, kupna i dostawy biletów lotniczych

Catering podczas uroczystości wręczenia Odznaki Honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Wykonanie dokumentacji remontu tarasu w budynku BRPO przy Al. Solidarności

Przygotowanie do druku, druk, oprawa, dostawa publikacji RPO

Udział w wizytacji w dniach 9-10 maja 2018 r. w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym MSWIA w Łodzi a następnie przygotowanie ekspertyzy

Analiza koncepcji - założeń merytorycznych konferencji wraz z przygotowaniem wniosków

Przedmiotem umowy jest 1) przygotowanie koncepcji mającej na celu przebudowę serwisu RPO.GOV.PL 2) zaprojektowanie wybranych stron serwisu zgodnie z przyjetą koncepcją 3) pomoc we wdrożeniu koncepcji

Przygotowanie i opracowanie samodzielnie 150 opinii w sprawach przekazanych przez dyrektora Zespołu do spraw Wykonania Kar

Pielęgnacja zieleni terenu zewnętrznego przy budynkach Biura przy Al. Soldiarności i Długiej. 

Konserwacja i instalacja urządzeń elektrycznych

Serwis i wsparcie dla systemu wydruków wraz z kompleksowa obsługą serwisową urządzeń wielofunkcyjnych.

Wykonanie szczepień obronnych przeciwko WZW typu B oraz przeciwko tężcowi

Ekspertyza prawna oceniająca Nowelizację o Instytucie Pamięci narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione po groźbą kary w świetle standartów prawnych wynikających z Konstytucji rzeczypospolitej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Szkolenie "Wrażliwość dla niepełnosprawności"

Usługa polegająca na zapewnieniu cateringu dla 150 osób podczas XVI Debatyb Regionalnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski wraz z obsługą techniczną w biurze RPO w Warszawie

Dostawa osprzętu i akcesoriów komputerowych

Przygotowanie referatu pt. Aktualne wyzwania w obszarze prewencji tortur w świetle działalności podkomitetu ONZ ds. Prewencji Tortur (SPT) i jego wygłoszenia podczas debaty regionalnego Krajowego Mechanizmu Prewencji w Warszawie

Redakcja merytoryczna i korekta językowa tekstu przygotowanego do publikacji Złotej Księgi Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych.

Świadczenie pomocy prawnej

Świadczenie usługi sprzątania siedzib Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie przy al. Solidarności 77, ul. Długiej 23/25 wraz z terenami przyległymi oraz siedziby Biura Pełnomocnika Terenowego RPO przy ul. Wierzbowej 5 we Wrocławiu

Zakup przedłużenia licencji programu antywirusowego ESET Endpoint Antyvirus Suite dla 400 stanowisk

Cykliczna sprzedaż na rzecz Zamawiającego materiałów biurowych

Usługa polegająca na zapewnieniu cateringu dla 90 osób podczas organizacji konferencji "Sytuacja mniejszości ukraińskiej i migrantów ukraińskich w Polsce"

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w dniach 28-29 marca 2018 r. w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. w Warszawie

Ekspertyza z zakresu opieki medycznej na podstawie materiałów zebranych podczas wizytacji w dniach 28-29 marca 2018 r. w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. w Warszawie

Montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Solidarności 77

Przygotowanie referetau pt. Rola obrońcu w postępowaniach skutkujących możliwością pozbawienia wolności i jego wygłoszenie podczas debaty regionalnej Krajowego Mechanizmu Prewencji w Poznaniu w dniu 28 marca 2018 r.

Wynajem Sali Koncertowej w budynku Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie

Przygotowanie układu graficznego publikacji o roboczym tytule "Konstytucja RP oraz Europejska Konwencja Praw Człowieka"

Przygotowanie i przeprowadzenie wykładu pt. "Skutki zdrowotne bliskie i dalekie prace siedzącej przy komputerze"

Doradztwo z zakresu projektów kadrowych w obszarze tzw. miekkiego HR

Catering dla 120 osób podczas XV Debaty Regionalnej Krajowego mechanizmu Prewencji Tortur 

Usługi tłumaczeń pisemnych

Sprzedaż materiałów promocyjnych opatrzonych przez Wykonawcę logo RPO

Zapoznanie się z dokumentacją projektową do przetargu oraz współpraca z Zamawiającym i Wykonawcą projektu wielobranżowego

Świadczenie pomocy prawnej

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej oraz udział w wizytacji w Domu Pomocy Społecznej

Wykonanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej oraz udział w wizytacji w izbie Wytrzeźwień

Sukcesywna dostawa materiałów czystościowych

Zapewnienie cateringu dla 100 osób podczas Debaty Regionalnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w dniu 23 lutego w Kielcach

Zapewnienie cateringu dla 120 osób podczas Debaty Regionalnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w dniu 24 stycznia 2018 r. w Łodzi

Usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów "superwizji" dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Przygotowanie analizy prawa międzynarodowego i unijnego w celu ustalenia regulacji wiążących (powszechnych i regionalnych) i soft law określających zakres ochrony prawnej przed dyskryminacją ze względu na wiek

Wytworzenie, wydanie, zawieszenie i unieważnienie kwalifikowanych certyfikatów i kwalifikowanych znaczników czasu

Poprowadzenie uroczystości "Wręczenie Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica"

Nagranie uroczystości wręczenia Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica Prof. Adamowi Strzemboszowi oraz przygotowanie i montaż 100-sekundowego filmu będącego podsumowaniem wydarzenia

Profesjonalne niszczenie dokumntacji nierachwilanej

Przygotowanie aranżacji oraz zapewnienie wykonania programu artystycznego Koncertu Katarzyny Dąbrowskiej w Sali Koncertowej Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina

Wykonanie fotografii i przekazanie praw autorskich

Udostępnienie Sali Koncertowej Fryderyka Chopina wraz z obsługą techniczną w dniu 8 lutego 2018 r.

Świadczenie pomocy prawnej

Catering dla 250 osób podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica

Usługa serwisowa obejmująca naprawę błędów ujawnionych w trakcie eksploatacji aplikacji o nazwie Moduł Informacji Prawnej 2 i usługa rozwoju modułu statystycznego

Dostawa wody butelkowej do siedziby Zamawiającego

Sporządzenie komunikatów dotyczących spraw sądowych prowadzonych przez Biuro RPO

Przygotowanie autorskich materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia nt. "Gwarancje procesowe oskarżonego sensu largo wynikające z prawa międzynarodowego"

Przygotowanie referatu nt. kwestii sprawowania macierzyństwa w miejscach pozbawienia wolności i jego wygłoszenie w Łodzi

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z języka niemieckiego

Tłumaczenia pisemne z j. polskiego na języki obce

Wykonanie fotografii i przekazanie praw autorskich

Świadczenie pomocy prawnej

Świadczenie przez SIMPLE Opieki Serwisowej stanowiące ubezpieczenie Użytkownika na wypadek wystąpienia problemów w trakcie eksploatacji, polegające na zapewnieniu gotowości SIMPLE

Przegląd publikacji obejmujący: wyszukiwanie przekazów medialnych zawierających hasła "rzecznik praw obywatelskich" oraz "Adam Bodnar" w wydawnictwach prasowych i mediach elektronicznych oraz stworzenie bazy danych wyszukanych przekazów medialnych

Usługa zapewnienia serwera dedykowanego dla strony www.rpo.gov.pl wraz z administracją i dostępem do internetu

Świadczenie usługi wsparcia w użytkowaniu programu o nazwie "STOCK"

Zakup wraz z dostawą monitorów oraz akcesoriów i osprzętu komputerowego

Zaprojektowanie i wykonanie projektu graficznego kalendarza ściennego na rok 2018. uwzględniającego dni szczególne istotne dla promocji praw człowieka

Zakup wraz z dostawą 18 sztuk telefonów komórkowych

Identyfikacja prowadzonych przez organizacje i instytucje działań lokalnych na rzecz osób starszych

Catering dla 170 osób podczas wydarzenia w dniu 15.12.2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Wykonanie recitalu pt. "Piosenki z dobrym tekstem"

Obraz malowany wspólnie z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich podczas wydarzenia organizowanego dnia 15.12.2017 r.

Zakup wraz z dostawą 25 sztuk telefonów komórkowych

Wykonanie fotografii dokumentujących przebieg wydarzenia organizowanego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich dnia 15.12.2017 r.

Zapewnienie usługi nagłośnienia, oświetlenia, sceny i projektowa z ekranem a także zapewnienie obsługi technicznej dostarczonego sprzętu jak również prowadzenie wydarzenie oraz organizację działań integracyjnych

Elektroniczny dostęp do bazy czasopism prawniczych on-line "LEX Czasopisma"

Sprzątanie korytarzy w części głównej budynku BRPO przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie po wykonaniu prac budowlanych

Przygotowanie autorskich materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu ewidencji czasu pracy w praktyce

Systematyczna dostawa przez Wykonawcę zamówionych przez Zamawiającego wydawnictw ciągłych - prasy codziennej oraz innych periodyków - PAKIET: I, II, V, VI

Systematyczna dostawa przez Wykonawcę zamówionych przez Zamawiającego wydawnictw ciągłych - prasy codziennej oraz innych periodyków - PAKIET: III i VII

Systematyczna dostawa przez Wykonawcę dostępu do prenumeraty elektronicznej (cyfrowej) prasy - PAKIET IV

Opracowanie dzieła w postaci pisemnej relacji dziennikarskiej z 12 paneli podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Praw Obywatelskich odbywającego się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w dniach 8 – 9 grudnia 2017 r. oraz do przygotowania opracowań i materiałów pokonferencyjnych i publikacji na www.rpo.gov.pl, jak również promocji relacji z wydarzenia BRPO

Przygotowanie studia realizacyjnego, w którym Wykonawca będzie realizował wywiady "na żywo", w trakcie trwania I Kongresu Praw Obywatelskich, przygotowanie prostych animacji i filmu będącego podsumowaniem I Kongresu Praw Obywatelskich.

Zabezpieczenie medyczne uczestników I Kongresu Praw Obywatelskich

Wykonanie usługi zabezpieczenia gzymsu w budynku BRPO przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Wypożyczenie i montaż systemu wystawienniczego na potrzeby organizacji wystawy: "O inicjatywach obywatelskich, jakie RPO zobaczył w czasie swoich spotkań regionalnych" oraz "O liderach obywatelskiej Polski - osobach nagrodzonych odznaką honorową RPO", podczas I Kongresu Praw Obywatelskich

Wykonanie zapisu rysunkowego wystąpień i prezentacji w ramach I Ogólnopolskiego Kongresu Praw Obywatelskich

Wykonanie fotografii dokumentujących przebieg I Ogólnopolskiego Kongresu Praw Obywatelskich

Wykonanie fotografii dokumentujących przebieg I Ogólnopolskiego Kongresu Praw Obywatelskich

Wykonanie dwóch ekspertyz z zakresu opieki medycznej oraz udział w wizytacjach

Wykonanie kompleksowej usługi rejestracji audiowizualnej w dniu 4 grudnia 2017 r. wykładu pt. "Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w praktyce sądów powszechnych"

Przygotowanie cateringu dla 33 osób podczas spotkania RPO z byłymi więźniami Mauthausen - Gusen w dniu 6 grudnia 2017 r. 

Zakup wraz z dostawą urządzenia wielofunkcyjnego SHARP MX4060N - 1 sztuka.

Świadczenie pomocy prawnej

Zakup wraz z dostawą dwóch sztuk skanerów typu Flatbed

Wykonanie ekspertyzy nt. ochrony prawnej przed przestępstwami motywowanymi urpzedzeniami na tle orientacji seksualnej ,niepełnosprawności, tożsamości płciowej i wieku w Europie

Sporządzenie ekspertyzy prawnej nt. środków ochrony prawnej przed dyskryminacją w dostępie do usług oraz uzyskanie zatwierdzenia dzieła przez Dyrektora Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Usługi tłumaczeń pisemnych

Przygotowanie autorskich materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia nt. "Aktualne zagadnienia prawa mieszkaniowego" dla pracowników BRPO

Przygotowanie autorskich materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia z nt. "Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w latach 2011-2017"

Przygotowanie autorskich materiałów oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu najnowszych zmian w prawie pracy

Konserwacja dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Zamawiającego przy Al. Solidarności 77 w Warszawie

Opieka powdrożeniowa, w szczególności w zakresie modyfikacji oprogramowania w celu dostosowania do potrzeb użytkownika

Udział w wizytacji zakładu opiekuńczo-leczniczego w Słupsku i sporządzenie ekspertyzy dotyczącej opieki medycznej oferowanej w zakładzie

Sporządzenie ekspertyzy zawierającej opracowanie następujących kwestii "Główne zagadnienia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży: problemy systemowe, problemy psychiczne dzieci i młodzieży (trudności w ich diagnozowaniu), kazuistyka"

Sporządzenie ekspertyzy zawierającej opracowanie następujących kwestii "Wyzwania i zagrożenia w pracy z nieletnimi przebywającymi w placówkach resocjalizacyjnych (problemy współczesnej młodzieży)"."

Catering dla 120 osób podczas XII Debaty Regionalnej Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w dniu 15.11.2017 r.

Ekspertyza dotycząca prawidłowości opieki medycznej w NZOZ ZOL Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym Dom Ciepła w Warszawie oraz ZOL dla przewlekle chorych w Otwocku

Zakup oprogramowania Visual Studio Professional 2017 Open No Level Government VSPro 2017 OLP NL Gov - 1 sztuka z licencją na czas nieoznaczony

Catering - uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej RPO Warszawa

Przygotowanie opracowania na temat: Aktywność Teatru Bobma-Bobma

Sporządzenie na podstawie międzynarodowych standardów ekspertyzy zawierającej procedurę identyfikacji ofiar tortur wśród cudzoziemców przebywających w polskich ośrodkach dla cudzoziemców, przez psychologa

Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej Zamawiającego, zgromadzonej na nosnikach papierowych, przeznaczonych do niszczenia.

Przygotowanie i przeprowdzenie przez Wykonawcę szkolenia z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatalelskich.

Sporządzenie na podstawie międzynarodowych standardów ekspertyzy zawierającej procedurę identyfikacji ofiar tortur wśród cudzoziemców przebywających w polskich ośrodkach dla cudzoziemnców, przez lekarza

Świadczenie pomocy prawnej

Opracowanie materiału nt. komunikacji z użyciem języka dyskryminiującego kobiety z uwzględnienim skutków używania tego języka.

Opracowanie materiału "Specyfika mowy dyskryminującej używanej wobec osób starszych (ELDERSPEAK)"

opracowanie aneksów do dokumentacji bezpieczeństwa, niezbędnych do przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych biura Rzecznika Praw Obywatelskich   

Opracowanie aneksów do dokumentacji bezpieczeństwa

Przygotowanie do druku, druk publikacji, oprawa, dostawa, wykonanie wersji elektronicznej w formacie e-pub.

Wykonanie i dostawa znaczków typu "pins".

 Aneks nr 2 do umowy BDG-WF.024.073.2016 z dnia 20.06.2016

Usługa cateringowa podczas debaty KMPT w dniu 25.10.2017 w Krakowie

Opracowania materiału „Język debaty publicznej a stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.”  

opracowanie materiału "Język debaty publicznej a stygmatyzacja osób chorujących psychicznie"        

Wykonanie ekspertyzy psychiatrycznej z wizytacji w dn 23-25.10.2017

Wykonanie ekspertyzy psychologicznej z wizytacji w dn 23-25.10.2017

Zakup laptopów wraz z osprzętem i stacjami dokującymi - 10 szt

 czynności polegające na wykonywaniu prac związanych z obsługą sekretarską Wydziału Prawnego i Spraw Osobowych   

Przygotowanie materiałów do projektu "Zapomiane cmentarze", tj.: -zebranie kontaktów osób/organizacji zajmujących się w Polsce zapomnianymi cmentarzami;  -wykonanie kwerendy i na jej podstawie przygotowanie informacji dotyczących zapomnianych cmentarzy na terenie Polski- z bibliografią i dokumentacją fotograficzną;  -przeprowadzenie wywiadów z osobami zajmującymi się sprawą i na tej podstawie przygotowanie opisu problemu;  -przygotowanie listy osób/organizacji do zaproszenia na seminarium poświęcone zagadnieniom zapomianych cmentarzy   

pomoc pracownicom BRPO w przygotowaniu i obsłudze stoiska BRPO oraz w prowadzeniu warsztatów na temat "Prawa człowieka i obywatela w praktyce" podczas I Pomorskiego Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego, odbywającego się w Gdyni w dniach 12-13 października 2017 r. 

Usługa przeglądu i konserwacji klimatyzatorów

Wykonanie wielkoformatowego zapisu wystąpień i prezentacji seminarium w dniu 09.10.2017

świadczenie pomocy prawnej, w szczególności: -udzielanie porad prawnych;  -sporządzanie i opiniowanie projektów umów;  - sporządzanie opinii prawnych;  - udział w negocjacjach;  -zastępstwo procesowe przed sądami powszechnym

Wykonanie statuetki Nagrody im. Pawła Włodkowica"

Szkolenie z języka angielskiego

Usługa cateringowa podczas uroczystości wręczenia odznaki honorowej RPO w dniu 25.09.2017

Roczna polisa serwisowa dla systemu zarządzania biblioteką SOWA1

świadczenie pomocy prawnej, w szczególności:

  • udzielanie porad prawnych;  
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • udział w negocjacjach;
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi,  

przeprowadzenie warsztatów na temat "Wystąpień publicznych - jak konstruować przekaz medialny, szczególnie w zakresie praw człowieka, w sposób zrozumiały dla odbiorcy"            

redakcja językowa debat w języku polskim do publikacji RPO "Prawa człowieka i obywatela w Konstytucji RP"                              

Wykonanie usługi stenogramu debat regionalnych

Ekspertyza z wizytacji w dniach 18-19.09.2017

Wybudowanie szybu windy i zainstalowanie windy wewnętrznej w budynku przy ul. Długiej 23/25

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi- modernizacja budynku przy ul. Długiej 23/25 etap I

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dot. instalacji windy w budynku przy. ul. Długiej 23/25

Modernizacja budynku przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie - etap 1

samodzielne przygotowanie i opracowanie projektów 150 stanowisk w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa karnego wykonawczego  

Zakup licencji na oprogramowanie Adobe Creative Cloud

Usługa cateringu podczas X Debaty Regionalnej KMPT w dniu 14.09.2017

Wykonanie ekspertyz dot. opieki psychiatrycznej z wizytacji w dniach 11-14.09.2017

Badanie społeczne "Zjawisko molestowania, w tym molestowania seksualnego, studentek i studentów uczelni wyższych"

Serwis 22 urządzeń wielofunkcyjnych

Wykonanie ekspertyzy psychiatrycznej z wizytacji w dniach 7-8.09.2017

Opieka serwisowa dla UPSa

Transmisja internetowa konferencji "Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera..."

Szkolenie z języka niemieckiego

Licencja na oprogramowanie serwerowe oraz antywirusowe dla serwera pocztowego

Usługi z zakresu medycyny pracy

Usługi konserwacji systemu łączności wewnątrzzakładowej

Naprawa poszycia dachowego w budynku przy al.Solidarności 77 w Warszawie

opracowanie ekspertyzy na temat możliwości wniesienia skargi do ETPCz w sytuacji ograniczonej kontroli sądowej mechanizmów wygaśnięcia stosunku służbowego (pracy) w zwiazku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej              

opracowanie projektów stanowisk RPO w przedmiocie wskazanym w skargach zagadnień prawnych o szczególnie skomplikowanym charakterze z zakresu prawa konstytucyjnego, administarcyjnego, procedury administracyjnej i innych zagadnień prawnych związanych z tą problematyką                         

opracowanie projektów stanowisk RPO w przedmiocie wskazanym w skargach zagadnień prawnych o szczególnie skomplikowanym charakterze z zakresu prawa konstytucyjnego, administarcyjnego, procedury administracyjnej i innych zagadnień prawnych związanych z tą problematyką    

1) przygotowanie 4 projektów stanowisk generalnych RPO w zakresie dotyczącym prawnej regulacji zagadnień bioetycznych i szkolnictwa wyższego,  2) przygotowanie scenariusza seminarium bioetycznego RPO – konferencji międzynarodowej na temat Konwencji Bioetycznej z Oviedo w Toruniu oraz seminarium na temat opiekunów rodzinnych w siedzibie RPO w Warszawie,  3) przygotowanie materiałów i scenariusza panelu dyskusyjnego podczas I Kongresu Praw Obywatelaskich RPO, który odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2017 r.

Przeprowadzenie warsztatów "superwizji" dla pracowników BRPO

Wykonanie ekspertyzy dot. opieki medycznej z wizytacji w dn 9-10.08.2017

Wykonanie ekspertyz z wizytacji w dn 01-04.08.2017 dot opieki psychiatrycznej

czynności polegające na organizacji prowadzonych podczas Przystanku Woodstok warsztatów, konkursów i gier oraz pełnienie dyżurów w namiocie BRPO, przekazywanie ulotek, materiałów informacyjnych, udzielanie prostych informacji, pomoc logistyczna.   

świadczenie pomocy prawnej, w szczególności: -udzielanie porad prawnych;  -sporządzanie i opiniowanie projektów umów;  - sporządzanie opinii prawnych;  -udział w negocjacjach;  -zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi.

Usługi telefonii stacjonarnej, transmisji danych, łącz internetowych oraz monitoringu serwera poczty

przygotowanie ekspertyzy zawierającj opracowanie wyników ankiety RPO dot. dyskryminacji i przemocy wobec osób starszych oraz uwzględniającej dotychczasowe działania RPO w zakresie przeciwdziałania ze względu na wiek 

opracowanie dwóch ekspertyz z zakresu opieki medycznej oferowanej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym - Dom Opieki Curatum w Brwinowie oraz Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych przy ul. Kolskiej w Warszawie

Zakup słuchawek klasy TEMPEST z certyfikacją

Kontrola stanu technicznego obiektów BRPO przy ul.Długiej 23/25 i al.Solidarności 77

napisanie artykułu na temat instytucji asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako element polityki publicznej

opracowanie ekspertyzy opiniującej dokument pn."Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami mając na uwadze koncepcję uniwersalnego projektowania", przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Badanie społeczne "Wyznanie a równe traktowanie na rynku pracy"

świadczenie pomocy prawnej, w szczególności: -udzielanie porad prawnych;  -sporządzanie i opiniowanie projektów umów;  - sporządzanie opinii prawnych;  -udział w negocjacjach;

Serwis 3 urządzeń wielofunkcyjnych

Usługa cateringu na konferencję w dniu 30.06.2017

Przygotowanie projektów graficznych okładek

Usługa cateringowa podczas konferencji w dn 29.06.2017

opracowanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie                                 

Usługi telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz zakup 15 szt. modemów do pakietowej transmisji danych

Zakup osprzętu, akcesoriów komputerowych oraz 2 laptopów

Umowa użyczenia BDG/2/BRPO/2017 w celu zorganizowania terenowego Punktu Przyjęć Interesantów RPO w Krakowie

Od dnia 1 lipca 2017 r. Użyczający oddaje Biorącemu w użyczenie pomieszczenie biurowe, wchodzące w skład lokalu, o którym mowa w ust. 1, o powierzchni 59,91 m2, zlokalizowane na II piętrze i oznaczone nr 202, w każdy ostatni czwartek miesiąca kalendarzowego, co drugi miesiąc, począwszy od lipca 2017 r. w godzinach 9:00 – 14:00.

Zakup licencji Web Protection do Firewalla sprzętowego

Usługa przeprowadzenia i przygotowania warsztatów edukacyjnych dla dzieci w dn 10.06.2017

Usługa cateringowa podczas warsztatów edukacyjnych dla dzieci w dn 10.06.2017

Usługa cateringowa podczas debaty regionalnej w dn 14.06.2017

UMOWA BRPO/N/1/2017 o użyczeniu lokalu na terenowy Punkt Przyjęć Interesantów RPO w Łodzi

Miasto udostępnia na rzecz Biura Rzecznika do nieodpłatnego korzystania lokal biurowy, tj. pokój oznaczony numerem 101, o powierzchni 10,20 m2. Nieodpłatne udostępnienie pokoju następuje z przeznaczeniem na przyjmowanie interesantów przez delegowanego pracownika/pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

usługa kierowania na terenie RP pojazdem Zleceniodawcy używanym do przewozu pracowników BRPO            

przygotowanie i samodzielne opracowanie projektów 50 stanowisk RPO, w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa karnego wykonawczego    

Usługi związane z organizacją warsztatów edukacyjnych dla dzieci w dniu 10.06.2017

Zapewnienie zaplecza medycznego podczas warsztatów edukacyjnych dla dzieci w dn 10.06.2017

świadczenie pomocy prawnej, w szczególności: -udzielanie porad prawnych  -sporządzanie i opiniowanie projektów umów  - sporządzanie opinii prawnych  -udział w negocjacjach -zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi,    

Usługa cateringowa podczas seminarium oraz otwarcia wystawy w dn 02.06.2017

Usługi remontowe w budynku przy Al.Solidarności 77

Konserwacja instalacji i urządzeń sanitarnych, wodnokanalizacyjnych oraz co oraz naprawy bieżące i usuwanie awarii

przeprowadzenie szkolenia z zakresu modyfikacji postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania administracyjnego i sądowa kontrola decyzji administracyjnych w świetle najnowszych zmian ustawodawczych dla pracowników Biura RPO      

Opracowanie założeń merytorycznych konferencji, moderowanie oraz przygotowanie wniosków

Konserwacja klimatyzatorów

Zakup materiałów promocyjnych

opracowanie ekspertyzy  z zakresu opieki medycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Mońkach        

Zakup aktualizacji Systemu Informacji Prwanej Legalis

opracowanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Knyszynie        

Druk publikacji "Wbrane aspekty praw człowieka a bioetyka"

Wykonanie prac remontowych dziedzińca  budynku przy ul.Długiej 23/25

Usługa cateringowa podczas debaty regionalnej KMP w dn 10.05.2017 w Rzeszowie

Szkolenie prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Usługi przekazania obrazu na trzy projektory podczas Kongresu Zdrowia Psychicznego w dn 08.05.2017

świadczenie pomocy prawnej, w szczególności: -udzielanie porad prawnych  -sporządzanie i opiniowanie projektów umów  - sporządzanie opinii prawnych -udział w negocjacjach  -zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi

Porozumienie rozwiązujące umowę nr BDG-WF.024.155.2015 z dnia 26.11.2015 roku

Aneks do umowy nr  BDG-WF.024.148.2016 z dnia 26.09.2016r (zwiększenie zakresu prac)

Usługa cateringowa podczas uroczystości wręczenia odznaki honorowej w dn 28.04.2017 w Przemyślu

Zakup telefonu

Zakup laptopów

Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych

Usługi konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych

Pranie firan i zasłon

Druk publikacji

przeprowadzenie wizytacji razem z Zespołem KMP w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Makowie Mazowieckim w ramach realizowanych przez KMP zadań i sporządzenie ekspertyzy z medycyny ogólnej/psychiatrii ww.

Aktualizacja oprogramowania antywirusowego dla 400 stanowisk

Usługa cateringowa podczas spotkania w dniu 10.04.2017

udział w wizytacji Zespołu ds.

Tłumaczenia pisemne

przeprowadzenie wizytacji razem z Zespołem KMP w Zakładzie opiekuńczo-Leczniczym w Siennicy i sporzadzenie ekspertyzy z medycyny ogólnej/psychiatrii ww. zakładu

Zakup materiałów czystościowych

świadczenie pomocy prawnej, w szczególności: -udzielanie porad prawnych, - sporządzanie opinii prawnych -udział w negocjacjach -zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi

Zakup biletów lotniczych w ramach delegacji zagranicznych

Usługa pielęgnacji terenu budynków przy Al.Solidarności i ul. Długiej 23/25

Serwis i konserwacja systemów alarmowych w budynku przy Al.Solidarności 77

Aneks nr 1 do umowy BDG-WF.024.056.2017 z dnia 30.03.2017

Wykonanie zdjęć podczas uroczystości w dniu 02.04.2017 i przekazanie do nich autorskich praw majątkowych

Zakup 2 programów:Visual Studio Proffesional oraz ReSharper

Udostępnienie sali kinowej w budynku kina Muranów w dniu 05.04.2017

Wykonanie ekspertyzy dot budynków przy Al.Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w zakresie dostosowania w/w budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Usługa cateringowa podczas spotkania RPO w dniu 05.04.2017

Usługa cateringowa podczas debaty regionalnej w dn 12.04.2017 w Białymstoku

Przygotowanie do druku i druk Złotej Księgi - wydanie II

Usługa cateringowa podczas spotkania RPO w dniu 05.04.2017

Usługi doradztwa - dotyczy projektu wielobranżowego

opracowanie ekspertyzy z zakresu medycyny podczas wizytacji w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

wykonanie czynności polegających na: przenoszeniu mebli, przygotowywaniu sal konferencyjnych do spotkań i konferencji, dystrybucji zamówień, drobnych napraw i konserwacji infrastruktury budynków BRPO

Tłumaczenia ustne wraz z obsługą techniczną tłumaczeń

Przygotowanie opracowania poświęconego problematyce relacji III sektora z rządem, w kontekście konstytucyjnej wolności zrzeszania się - ze szczególnym uwzględnieniem wniosków, ze zrealizowanego 2 marca 2017 r. w BRPO seminarium dla organizacji pozarządowych na ten temat

Sporządzenie 27 projektów stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich odnoszących się do indywidualnych zagadnień prawnych o szczególnie skomplikowanym czarakterze z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, procedury cywilnej, prawa rodzinnego i innych zagadnień prawnych powiązanych z tą problematyką.    

Opracowanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej podczas wizytacji KMP w  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym we Wrocławiu

Opracowanie ekspertyzy z zakresu opieki medycznej podczas wizytacji KMP w Niepublicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Caritas Archidiecezji Gdańskiej,      

Opracowanie 12 projektów stanowisk generalnych RPO w zakresie dotyczącym prawnej regulacji zagadnień bioetycznych (ustawa o leczeniu niepłodności, testy genetyczne, biobankowanie i inne).     

Redakcja merytoryczna i korekta językowa tekstu przygotowanego do publikacji Złotej Księgi Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych.         

Sporządzenie opracowania naukowego, składającego się z metodyki pomiaru poziomu realizacji prawa do ochrony zdrowia, określonego w art. 68 Konstytucji RP oraz w art. 12 International Cevenant on Economic, Social and Cultuara Rights oraz opracowanie raportu dotyczącego realizacji prawa do ochrony zdrowia.

Transkrypcja nagrań z przeprowadzonych badań w szkołach w związku z projektem badwczym "Różnić się nie znaczy nienawidzić się. Mniej wrogościpoprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog" w Katowicach, Warszawie, Toruniu i Kostrzynie nad Odrą.  

Przeprowadzenie badania w szkołach (Katowice, Warszawa, Toruń, Kostrzyń n/Odrą),  w związku z projektem badawczym "Różnić się nie znaczy nienawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog" .    

Przenoszenie mebli, przygotowywanie sal konferencyjnych do spotkań i konferecji, dystrybucja zamówień, wykonywanie drobnych napraw i konserwcji infrastruktury i wyposażenia budynków BRPO. 

Aneks do umowy BDG-WF.024.039.2016

Usługa cateringowa podczas debaty KMP w dniu 16.02.2017

Zakup osprzętu i akcesoriów komputerowych

Zakup podpisów elektronicznych

Zakup wody źródlanej w butlach oraz wody mineralnej

Przygotowanie i opracowanie samodzielnie 150 projektów stanowisk RPO,  w sprawach przekazanych przez Dyrektora Zespołu ds. Wykonywania Kar, wymagajacych specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa karnego wykonawczego.       

Kompleksowa obsługa serwisowa 3 urządzeń wielofunkcyjnych SHARP

Szkolenie "Zagrożenia w środowisku pracy- narażenia biologiczne, profilaktyka…"

Zmiana nazwy i adresu wykonawcy, aneks do umowy BDG-WF.024.056.2016

Najem sali na spotkanie z organizacjami pozarządowymi w dniu 22.02.2017 w Kędzierzynie-Koźlu

Usługa cateringowa podczas uroczystości w dniu 02.02.2017 we  Wrocławiu

Prenumerata "Der Spiegel"

Usługa rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line konferencji w dn 27.01.2017

Parking Warszawa

Najem sali w dniu 21 lutego 2017 r.

Usługi przewozu

Opieka serwisowa programu STOCK

Aneks nr 1 do umowy BDG-WF.024.073.2016 Zmiana stawki godzinowej jednej roboczogodziny

Elektroniczny dostęp do cyfrowej Gazety Wyborczej

Hosting strony internetowej


Opieka serwisowa programu SIMPLE

Konsewacja techniczna we Wrocławiu

Szkolenie z języka niemieckiego

Tłumaczenia symultaniczne wraz z obsługą techniczną w dniu 27.01.2017 r.

Przygotowanie publikacji przedstawiającej w znormalizowany sposób wybrane najciekawsze kasacje RPO w ciągu ostatnich lat oraz opracowanie wstępu do publikacji. 

Aneks do umowy BDG-WF.024.023.2016 Usługi sprzątania

Szkolenie z języka angielskiego

Przeprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych (w Kielcach, Brzegu, Wrocławiu i Toruniu), badań związanych z prowadzonym projektem badawczym "Różnić się nie znaczy nienawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog",    

Usługa serwisowa obejmująca naprawę błędów ujawnionych w trakcie eksploatacji aplikacji o nazwie Moduł Informacji Prawnej 2 (MIP2) - moduł statystyczny oraz rozwój modułu statystycznego,   

Organizacja seminarium naukowego połączonego z promocją publikacji "Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka" na przełomie lutego i marca 2017 r.; organizacja  ogólnopolskiej konferencji RPO w porozumieniu z Komitetem Bioetyki Polskiej Akademii Nauki oraz wspólpraca podczas przygotowywania publikacji pokonferencyjnej w czerwcu 2017 r.

Transkrypcja nagrań przeprowadzonych w czterech szkołach, w ramach badań związanych z prowadzonym projektem badawczym "Różnić się nie znaczy nienawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog".

Usługa cateringowa podczas zjazdu Ambasadorów w dn 13-14.01.2017

Usługa cateringowa podczas debaty regionalnej we Wrocławiu w dn 17.01.2017

Najem sali na debatę regionalną, która odbędzie się we Wrocławiu w dn 17.01.2017

Udzielenie licencji na jednorazowe odtworzenie i wykonanie utworów

Aneks do umowy BDG-WF.024.046.2016

Usługa polegająca na dokonywaniu przegladu publikacji prasowych oraz elektronicznych

Przygotowanie projektu prawa wewnętrznego, bieżąca pomoc prawna i wsparcie wydziału Organizacyjno-Prawnego,

Elektroniczny dostęp do bazy czasopism prawniczych on-line LEX Czasopisma

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Zakup oprogramowania i licencji bezterminowej nagrywania rozmów na infolinii - 2 szt

Przygotowanie projektów graficznych ulotek

przenoszenie mebli, wsparcie przy realizacji przeprowadzek, bindowaniu dokumentów, dystrybucji zamówień,

obsługa recepcji w budynku BRPO przy Al. Solidarności, wsparcie w zakresie obsługi i organizacji konferecji,

Prenumerata prasy

Aneks do Umowy BDG-WF.024.189.2016 (zmiana terminu realizacji)

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Usługa cateringowa podczas spotkania z byłymi więźniami Mathausen-Gusen w dn 13.12.2016

Aneks do umowy BDG-WF.024.176.2015 - przegląd publikacji (dot. zmiany terminu rozliczeń)

Prenumerata prasy dla Biura

Zakup sprzętu komuterowego, osprzętu i akcesoriów

Wykonanie zdjęć podczas uroczystości z okazji Dnia Praw Człowieka

zapewnienie obsługi szatni podczas organizacji uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica,

obsługa oświetlenia w Mazowieckim Instytucie Kultury podczas corocznej Gali Obchodów Dnia Praw Człowieka, organizowanej przez Biuro Rzeczxnika Praw Obywatelskich,

wykonanie podkładu dj'skiego wspomagajacego wykonawcę hiphopowego, podczas gali Obchodów Dnia Praw Człowieka,

obsługa akustyczna w Mazowieckim Instytucie Kultury podczas corocznej Gali Obchodów Dnia Praw Człowieka, organizowanej przez Biuro Rzeczxnika Praw Obywatelskich,

obsługa techniczna w Mazowieckim Instytucie Kultury podczas corocznej Gali Obchodów Dnia Praw Człowieka, organizowanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,

Zakup licencji (bezterminowo) na korzystanie z kursu z zakresu bezpieczeństwa IT

Organizacja działań integracyjnych podczas spotkania świątecznego w dn 09.12.2016

Oprawa muzyczna oraz zapewnienie sprzętu podczas spotkania świątecznego w dn 09.12.2016 roku

Aneks do umowy BDG-WF.017.2016, dostawa wody źródlanej oraz mineralnej

Zakup poligraficznego urządzenia wielofunkcyjnego

Wykonanie odznaki honorowej - 8 kompletów

Usługa cateringowa podczas spotkania świąteczno-noworocznego w dniu 9 grudnia 2016

Usługa cateringowa podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica w dn 12.12.2016

transkrypcja nagrań z przeprowadzonych w grudniu 2016 r. badań w trzech szkołach, w związku z projektem Różnić się nie znaczy nienawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog”

opracowanie artykułu zawierającego refleksje analityczne na podstawie programów mieszkaniowych służących wychodzeniu z bezdomności, które zostały wprowadzone w państwach Europy Centralnej, na potrzeby planowanej na rok 2017 publikacji RPO

Zakup systemu nagłośnieniowego do sali przy ul.Długiej 23/25

Usługa prania firan

Aneks do umowy BDG-WF.024.186.2016 - zmiana terminu realizacji umowy

Zakup licencji na wykorzystanie zdjęć w publikacjach

Aneks do umowy BDG-WF.024.187.2016 - zmiana terminu realizacji umowy

przeprowadzenie badania w związku z projektem badawczym Różnić się nie znaczy nienawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog, w szkołach ponadgimnazjalnych w Hajnówce, Olecku i Poznaniu oraz opracowanie zebranych materiałów w formie roboczego raportu

analiza danych dotyczących sytuacji domów pomocy społecznej, zawierajacej również prognozowane zmiany w zakresie funkcjonowania tego typu ośrodków. Materiał zostanie wykorzystany w publikacji Zespołu KMP na temat wizytacji w Domach Pomocy społecznej,

Aneks do Umowy nr BDG.WF.024.165.2016

wykonanie tekstu publikacji składającej sie z pięciu artykułów przedstawiających w znormalizowany sposób wybrane, najciekawsze kasacje RPO w ciągu ostatnich lat,

Usługa cateringowa podczas Debaty Regionalnej w dn 06.12.2016 roku w Olsztynie

opracowanie projektów stanowisk RPO, odnoszących sie do przedstawianych w sprawach indywidualnych zagadnień prawnych, na tle przepisów prawnych dotyczących nieruchomości

Zakup monitora 54 cale

świadczenie pomocy prawnej w sprawie prowadzonej w BRPO pod nr sprawy BPW.7060.20.2016, przygotowywanie pism procesowych, przystepowanie do postepowań sądowych, terminowe podejmowanie czynności oraz monitorowanie orzecznictwa ETPC związanego z przedmiotem postępowania,

Zakup sprzętu komputerowego, osprzętu i akcesoriów

Opracowanie informacji skierowanej do rodziców lub opiekunów dzieci głuchych lub niedosłyszących

udzielanie porad prawnych, sporządzanie i/lub opiniowanie projektów umów, przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie Zleceniodawcy przed osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracji rządowej i samorządowej, przygotowanie lub zaopiniowanie oświadczeń woli lub wiedzy składanych przez Zleceniodawcę,

Usługi przewozu - aneks do umowy BDG-WF.024.175.2015

Usługa cateringowa podczas debaty w Lublinie w dniu 24.11.2016

Usługa cateringowa podczas konferencji w dniu 29.11.2016 w Warszawie

Zakup banerów okolicznościowych- 4 szt.

opracowanie artykułu poświęconego systemowej refleksji nad szerszym stosowaniem programów mieszkaniowych jako instrumentu wychodzenia z bezdomności

opracowanie artykułu wstępnego do publikacji poświęconej systemowej refleksji nad szerszym stosowaniem programów mieszkaniowych jako instrumentu wychodzenia z bezdomności oraz zredagowanie merytoryczne opisów dobrych praktyk zawartych w publikacji

transkrypcja materiałów nagranych podczas badań \"Różnić się nie znaczy nianawidzić się. Mniej wrogości poprzez wiedze o prawach człowieka i dialog\", przeprowadzanych przez BRPO w listopadzie br. w trzech szkołach,

usługa kierowania na terenie RP pojazdem Zleceniodawcy i przewożenia wskazanych przez Zleceniodawcę osób i rzeczy,

opracowywanie projektów stanowisk Rzecznika Praw Obywatelskich, odnoszących się do przedstawianych w sprawach indywidualnych zagadnień prawnych, na tle przepisów prawnych dotyczących nieruchomości

Szkolenie \"Zamknięcie roku 2016 w państwowych jednostkach budżetowych\"

Nadzór autorski nad wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów przy ul. Długiej 23/25

Nadzór inwestorski nad wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów przy ul Długiej 23/25

Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów przy ul.Długiej 23/25

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku przy Al.Solidarności 77

Usługi stenogramu obrad Facebook - mowa nienawiści - wolność słowa. Wyzwanie cywilizacyjne i prawnicze czy kryzys wartości

Usługa rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line Debaty Facebook - mowa nienawiści - wolność słowa. Wyzwanie cywilizacyjne i prawnicze czy kryzys wartości

opracowanie analizy „Algorytmu dotyczącego zasad postepowania Straży Granicznej z cudzoziemcami wymagającymi szczególnego traktowania” pod kątem jego skuteczności i prawidłowości oraz zgodności ze standardami międzynarodowymi dotyczącymi opieki nad cudzoziemcami

opracowanie analizy „Algorytmu dotyczącego zasad postępowania Straży Granicznej z cudzoziemcami wymagającymi szczególnego traktowania” pod kątem jego skuteczności i prawidłowości oraz zgodności ze standardami międzynarodowymi dotyczącymi opieki nad cudzoziemcami

Zakup licencji do programu finansowo-księgowego na 1 stanowisko. Licencja bezterminowa.

Zakup 5 macierzy

obsługa recepcji w budynku przy ul. Długiej 23/25, wsparcie w zakresie obsługi i organizacji konferecji,

Aneks do umowy nr BDG-WF.024.126.2016 - dotyczy zmiany terminu realizacji umowy

usługa kierowania na terenie RP pojazdem Zleceniodawcy i przewożenia wskazanych przez Zleceniodawcę osób i rzeczy,

Ekspertyza dotycząca opieki psychiatrycznej z wizytacji w dniach 9-10.11.2016

Przygotowanie projektów graficznych i druk ulotek

Wykonanie remontu polegającego na wymianie przeszkleń w pomieszczeniach przyjęć interesantów oraz bibliotece w budynku przy Al.Solidarności 77

Nadzór inwestorski nad remontem polegającym na wymianie przeszkleń w pomieszczeniach punktu przyjęć interesantów oraz bibliotece w budynku przy Al .Solidarności 77

analiza \"Algorytmu dotyczącego zasad postępowania Straży Granicznej z cudzoziemcami wymagającymi szczególnego traktowania\" pod kątem jego skuteczności i prawidłowości oraz zgodności ze standardami międzynarodowymi dotyczącymi opieki nad cudzoziemcami,

opracowanie recenzji naukowej monografii pt.\"Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka\",

Najem sali Oratorium Marianum na uroczystość wręczenia nagrody RPO im. doktora Macieja Lisa w dniu 16.11.2016 we Wrocławiu

opracowanie pierwszego rozdziału monografii opracowywanej w BRPO przez pracowników Zespołu IX. Temat to: charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, (objętość ok. 10-15 stron)

przenoszenie mebli, wsparcie przy realizacji przeprowadzek, bindowaniu dokumentów, dystrybucji zamówień,

sporządzenie ekspertyzy dotyczącej uzasadnienie negatywnego stanowiska RP w sprawie wniosku Komisji Europejskiej z dnia 4 lipca 2008 r. dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientacje seksualną (COM2008(426)), przyjętego przez Komitet ds. Europejskich w dniu 8 lipca 2016 r..

opracowanie ekspertyzy zawierającej propozycję zmian w metodologii liczenia osób bezdomnych wykorzystywanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

przeprowadzenie monitoringu mediów i zebranie materiałów pod kątem planowanego badania i raportu pt. :\"Polska prasa o muzułmanach\", stanowiącego analizę języka, którym posługują się polscy dziennikarze opisujac muzułmanów w sześciu tytułach prasowych w okresie od 1 września 2015 r. do 30 września 2016 r.

przeprowadzenie kompkleksowej analizy oraz opracowanie i redakcja raportu pt. \"Polska prasa o muzułmanach\", stanowiącego analizę języka, którym posługiwali sie polscy dziennikarze opisując muzułmanów w sześciu tytułach prasowych w okresie od 1 września 2015 r. do 30 września 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem mowy nienawiści oraz innych przejawów radykalizacji,

przeprowadzenie badania w szkołach w związku z projektem badawczym \"Różnić się nie znaczy nienawidzić się\". Mniej wrogości poprzez wiedzę o prawach człowieka i dialog\",

sporządzenie ekspertyzy z zakresu medycyny podczas wizytacji KMP oraz udział w podsumowaniu wizytacji,

przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu \"Systemy penitencjarne innych państw - dobre przykłady\" dla pracowników Biura Rzecznika praw Obywatelskich,

Zakup materiałów promocyjnych - torby bawełniane

przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu \"Kompetencje międzykulturowe w pracy z cudzoziemcami\" dla pracowników Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,

Usługi deratyzacji i dezynsekcji w siedzibach BRPO w Warszawie

Zakup wraz z dostawą 7 serwerów

Aneks nr 1 do umowy BRPO/316/60/2012 - dotyczy użyczenia pomieszczenia dla Związku Zawodowego (miesięczna opłta ryczałtowa)

Przegląd i konserwacja klimatyzatorów

Usluga cateringowa dla 40 osób podczas konsultacji regionalnej w Bydgoszczy w dniu 4 listopada

Usługa cateringowa dla 50 osób - dotyczy konsultacji regionalnej w Grudziądzu

Wymiana kompletu wentylatorów w UPS

Zakup mebli biurowych

Zakup projektora i ekranu projekcyjnego - 2 szt

Wymiana stolarki okiennej w budynku przy Al. Solidarności 77

Przygotowanie narzędzia badawczego oraz przeprowadzenie badania społecznego \"Świadomość prawna w zakresie równego traktowania. Edycja II\"

Bezpłatne użyczenie sali
na potrzeby organizacji II Debaty Regionalnej Krajowego Mechanizmu
Prewencji

udział w wizytacji KMP jako ekspert zewnętrzny KMP i pomoc w analizie dokumentacji otrzymanej z ośrodka oraz pomoc przy prowadzeniu korenspondencji powizytacyjnej z ośrodkiem,

ocena i jej uzasadnienie, dla okoliczności zdarzeń ujętych w 500 rekordach uzyskanych w ramach badania pt.\"Przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec wybranych grup społecznych\". Pilotaż narzędzia badawczego pod kątem kwalifikacji okoliczności tych zdarzeń jako okoliczności przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Opracowanie katalogu kryteriów dla wymienionych okoliczności,

Wykonanie fotografii dokumentujących przebieg Gali wręczenia nagrody w dniu 16.11.2016, przygotowanie zestawu fotografii do opublikowania na stronie

ocena i jej uzasadnienie, dla okoliczności zdarzeń ujętych w 500 rekordach uzyskanych w ramach badania pt.\"Przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec wybranych grup społecznych\". Pilotaż narzędzia badawczego pod kątem kwalifikacji okoliczności tych zdarzeń jako okoliczności przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Opracowanie katalogu kryteriów dla wymienionych okoliczności,

Nadzór inwestorski dot. wymiany podłóg i malowania

Catering podczas debaty regionalnej w dniu 25.10.2016

ocena i jej uzasadnienie, dla okoliczności zdarzeń ujętych w 500 rekordach uzyskanych w ramach badania pt.\"Przestępstwa motywowane uprzedzeniami wobec wybranych grup społecznych\". Pilotaż narzędzia badawczego pod kątem kwalifikacji okoliczności tych zdarzeń jako okoliczności przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Opracowanie katalogu kryteriów dla wymienionych okoliczności,

wstępne przygotowanie opisów wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich oraz odpowiedzi na te wystąpienia,

Zakup regałów przesuwnych do pomieszczenia archiwalnego w budynku przy Al.Solidarności 77

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu technik radzenia sobie ze stresem

Usługa cateringowa podczas wręczenia Nargody RPO im. Macieja Lisa w dniu 16.11.2016

Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

Przygotowanie do druku i druk publikacji

przygotowanie do druku i druk publikacji i Biuletynów RPO oraz wykonanie wersji elektronicznej publikacji w formacie epub.

Pranie firan i zasłon

Najem i serwis mat wejściowych

przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu \"Nowelizacja ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 2015 r. (m. in. wnoszenie środków zaskarżenia, znaczenie art. 145a p.p.s.a.) dla pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,

usługa moderowania Gali wręczenia Nagrody RPO im. Dr Macieja Lisa

obsługa konferencji organizowanych przez BRPO oraz spotkań RPO (serwis kawowy i przygotowanie poczęstunku dla uczestników), pomoc przy obsłudze centrali telefonicznej i obsłudze kuchenki mikrofalowej,

napisanie rozdziału do raportu RPO pt. \"Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawniościami. Analiza i zalecenia\", poświęconego barierom praktycznym i prawnym, na które napotykają się osoby z niepełnosprawnością intelektualną w dostępie do wymiaru sprawiedliwości (do 15 stron tekstu),

napisanie rozdziału do raportu RPO pt. \"Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia\", dotyczącego dostępności architektonicznej i komunikacyjnej sądów i prokuratur. Opracowanie powinno zawierać analizę wyników badania przeprowadzonego przez BRPO w roku 2015 w ramach monitoringu realizacji Konwencji o prawch osób niepełnosprawnych w zakresie danych dostępnych na stronie www.ankieta.pelnoprawni.gov.pl,

przygotowanie i omówienia szkolenia z zakresu stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w codziennej pracy Rzecznika Prawa Obywatelskich, dla wybranych pracowników BRPO, którzy mogą być potencjalnymi członkami Komisji Antymobingowej i Antydyskryminacyjnej,

Szkolenie z języka niemieckiego

przygotowanie i omówienia szkolenia z zakresu stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w codziennej pracy Rzecznika Prawa Obywatelskich, dla wybranych pracowników BRPO, którzy mogą być potencjalnymi członkami Komisji Antymobingowej i Antydyskryminacyjnej,

Usługa cateringowa podczas konsultacji regionalnych w dn 14.10.2016 w Gorlicach

Usługa cateringowa na spotkanie w dn 12.10.2016 w Krakowie

Wymiana podłóg i malowanie pomieszczeń w budynku przy. Al. Solidarności

sporządzanie opinii na podstawie analizy akt sądowych dotyczących istnienia podstaw prawnych do wniesienia kasacji przez Rzecznika Praw Obywatelskich,

przenoszenie mebli, wsparcie przy realizacji przeprowadzek, bindowaniu dokumentów, dystrybucji zamówień,

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu mobbingu, nierównego traktowania oraz mechanizmów prowadzących do dyskryminacji zakazanej przez prawo polskie i międzynarodowe, a także omówienie zjawisk noszących znamiona stereotypizacji i uprzedzeń w codziennej pracy Rzecznika Praw Obywatelskich

przeprowadzenie badania w szkołach w związku z projektem badawczym \"Różnić się nie znaczy nienawidzić się\",

transkrypcja materiałów nagranych podczas badań \"Różnić się nie znaczy nianawidzić się\", przeprowadzanych przez BRPO w październiku br. w czterech szkołach (4x2H=8h nagranego materiału)

Usługa cateringowa w dniu 4.10.2016 - wręczenie odznaczenia RPO Za zasługi dla ochrony praw człowieka

Roczna polisa serwisowa dla systemu zarządzania biblioteką SOWA1

Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej prawidlowości opieki psychiatrycznej z przeprowadzonej wizytacji w dniu 04.10.2016

Obsluga serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych

Porozumienie rozwiązujące umowę numer BDG-WF.024.142.2015

Cykl 4 szkoleń z zakresu technik radzenia sobie ze stresem Superwizja

Szkolenie Zarzadzanie czasem i radzenie sobie ze stresem oraz praca z trudnym klientem

Uszycie odzieży służbowej dla pracowników Straży RPO

Wykonanie projektu wielobranżowego dotyczy budynku przy ul. Dlugiej 23/25 w Warszawie

Usługa cateringu w dniu 28.09.2016 - dotyczy spotkania regionalnego w Katowicach

wstępne przygotowanie opisów wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich oraz odpowiedzi na te wystąpienia

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej opieki psychiatrycznej w Szpitalu Specjalistycznym w dniach 26-27 września

Licencja na oprogramowanie serwerowego oraz antywirusowego

Usługa kompleksowej rejestracji audiowizualnej oraz transmisji on-line II Kongresu Osób z Niepełnosprawnością

Aneks do Umowy BDG-WF.024/133/2016 zmiana terminu realizacji

realizacja prac gospodarczych oraz usuwanie bieżących drobnych usterek w budynkach BRPO w Warszawie

przygotowanie informacji odnośnie treści wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących zagadnień penitencjarnych - szczegółowy opis spraw. Dokonywanie aktualizacji zestawień spraw odnoszących się do osób niepełnosprawnych intelektualnie lub dsychicznie w jednostkach penitencjarnych. Opracowanie materiałów z zakresu problematyki więziennej opieki zdrowotnej w kontekście implementacji wyroków ETPC, które zapadły juz w sprawch przeciwko Polsce,

Opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansów, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Zamówień Publicznych, a także reprezentowanie RPO przed sądami powszechnymi w sprawach pracowniczych

analiza i opracowanie danych ilościowych uzyskanych przez RPO z GUS, dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich zapotrzebowania na usługi asysytenta osobistego. Włączenie analizy w strukturę raportu z badania pt. Asysytent osobisty osoby z niepełnosprawnością . Zapotrzebowanie na miarę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, realizowanego na zlecenie RPO,

Karnety imienne na usługi sportowo- rekreacyjne

Usługa cateringowa na spotkanie w dniu 14.09.2016 w Warszawie

Usługi cateringowe w dniu 14 września 2016 r. - dotyczy spotaknia regionalnego w Kraśniku

Usluga cateringowa w dniu 15.09.2016 r. - dotyczy spotkania regionalnego w Chełmie

Usługa cateringu w dniu 16.09.2016 r - dotyczy spotkania regionalnego w Lublinie

Usługa cateringu w dniu 15 września 2016 r. - dotyczy spotkania regonalnego w Zamościu

Usluga cateringu w dniu 14 września 2016 r. - dotyczy spotkania regionalnego w Opolu Lubelskim

Wykonanie projektu budowlanego przebudowy przedsionaka wejścia głównego, głównych schodów wejściowych oraz wybudowania podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Naprawa trzech urządzeń poligraficznych

Wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego - dotyczy wymiany przeszkleń

Usluga cateringu w dniu 8 września 2016 roku - dotyczy wręczenia odznaki honorowej

otwarcie wystawy fotografii poświęconych profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 10 września 2016 r.

sporządzenie ekspertyzy z zakresu psychiatrii podczas wizytacji KMP

Catering w związku z otwarciem wystawy w dniu 10.09.2016

Zakup sprzętu komputerowego

Usługa cateringowa w dniu 9 września 2016 r.

Autoryzowana usługa serwisowa dla UPS oraz abonament LIFE

Tłumaczenia pisemne

Zakup zestawu komputerowego klasy TEMPEST

Szkolenie z języka rosyjskiego dla pracowników BRPO

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Usługi w zakresie medycyny pracy

aneks do umowy nr BDG-WF.024.116.2016

Usługa cateringowa na spotkanie RPO z przedstawicielami mediów

udział przy badaniu i opracowywaniu zagadnienia opieki terapeutycznej i medycznej, oferowanej młodzieży w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i dziecięcych szpitalach psychiatrycznych

Konserwacja systemu telefonicznej łączności wewnątrzzakładowej

Zakup matariałów promocyjnych (toreb bawełnianych) - 200 sztuk

opracowanie zdjęć i przygotowanie wystawy o prof. Władysławie Bartoszewskim

wykonanie projektu ulotki będącej podsumowaniem działalności Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara od czasu objęcia przez niego urzędu Rzecznika

wstępne przygotowanie opisów wystąpień generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich oraz odpowiedzi na te wystąpienia

Usługa okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych

Opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansów, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Zamówień Publicznych

realizacja prac gospodarczych oraz technicznych w budynkach BRPO w Warszawie

Porozumienie dotyczące umowy nr BDG-WF.024.091.2016

Zakup 7 szt. rollupów

Druk zaproszeń i materialów informacyjnych

Usługi dystrybucji energii elektrycznej

Opracowanie ekspertyz dotyczących opieki geriatrycznej w dwóch domach pomocy społecznej

Szkolenie z języka angielskiego dla pracowników BRPO

Zakup drukarek - 10 sztuk

Usługa przeprowadzki w budynku przy ul. Długiej 23/25

Zakup materiałów promocyjnych

Opracowanie przedmiaru prac oraz kosztorysu inwestorskiego dot. wymiany parkietu oraz malowania pomieszczeń w budynku przy Al.Solidarności 77

Elektroniczny system informacji prawnej LEX

Zakup środków czystości

Wykonanie ekspertyzy geriatrycznej z wizytacji w dniach 18-19.08.2016

Wykonanie ekspertyzy z opieki psychiatrycznej z wizytacji w dniach 22-23.08.2016

Wykonanie ekspertyzy geriatrycznej z wizytacji w dniach 10-11.08.2016

Usługa obejmująca zdjęcie, upranie, prasowanie i ponowne zawieszenie firan i zasłon

sporządzenie dwóch ekspertyz z zakresu psychiatrii podczas wizytacji KMP

Opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansów, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Zamówień Publicznych

sporządzenie ekspertyzy z zakresu medycyny podczas wizytacji KMP

sporządzenie ekspertyzy z zakresu psychiatrii podczas wizytacji KMP

Usługi związane z przeprowadzeniem przetargu - projekt wielobranżowy

Wykonanie rbót budolanych polegajacych na wykonaniu instalacji elektrycznych wewnętrznych wymiany opraw oraz źródeł światła w pomiesczeniach biurowych w budynku przy Al.. Solidarności 77

współpraca w zakresie opracowywania stanowisk RPO w zakresie dotyczącym prawnej regulacji zagadnień bioetycznych (ustawa o leczeniu niepłodności, testy genetyczne, biobankowanie i inne). Przygotowanie i redakcja wtdawnictwaRPO po przeprowadzonej w czerwcu 2016 r. ogólnopolskiej konferencji Rezcznika Praw Obywatelskich

realizacja prac gospodarczych oraz technicznych w budynkach BRPO w Warszawie

Nadzór budowlany dotyczący wymiany parkietu, źródeł światła oraz malowania

Wymiana podłóg oraz malowanie w budynku przy Al. Solidarności w Warszawie

Kontrola stanu technicznego obiektów BRPO

Dostawa paliwa gazowego Wrocław

Ekspertyza specjalistyczna z wizytacji dot prawidłowości opieki psychiatrycznej

Przeprowadzenie badania Asystent osobisty osoby z niepelnosprawnością

przygotowanie materiałów na obchody Międzynarodowego Dnia Praw Więźniów w dniu 18 lipca - pomoc w organizacji spotkań i seminariów planowanych na wrzesień

Usługa cateringowa w dniu 7 lipca 2016 r.

Szkolenie z nauki języka angielskiego

Najem oraz opłaty eksploatacyjne - Wrocław

Usługi nadzoru i doradztwa w zakresie ochrony ppoż

Monitorowanie dwoma niezaleznymi torami transmisji sygnałów lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru zlokalizowanego w budynku przy al. Solidarności 77 w Warszawie

Udzielenie licencji do zdjęcia (licen.beztermin.)

Zakup toreb papierowych

Kompleksowa przeprowadzka mienia Biura - dotyczy budynku przy Al. Solidarności i ul. Długiej w Warszawie

Zakup namiotu wystawienniczego ekspresowego

Świadczenie usług telefonii komórkowej, transmisji danych, zakup telefonów komórkowych

Remont wybranych pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie

przygotowanie narzędzia badawczego i opracowanie raportu na podstawie surowych wyników badania społecznego pt. Przemoc motywowana uprzedzeniami w stosunku do wybranych grup społecznych. 2. opracowanie wyników badania, o których mowa w pkt 1, w formie raportu i przekazanie go Zamawiającemu. 3. zakodowania wyników badania, o którym mowa w pkt 1, w postaci bazy danych i przekazania jej Zamawiającemu.

opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansów, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Zamówień Publicznych,

Internet, transmisja danych

Usługa ochrony osób i mienia.

Wykonanie badań i pomiarów chemicznych czynników szkodliwych

Sprzedaż energii elektycznej Warszawa. Do weryfikacji termin rozpoczęcia umowy

usługa kierowania na terenie RP pojazdem Zleceniodawcy i przewożenia wskazanych przez Zleceniodawcę osób i rzeczy,

Przeprowadzenie warsztatów w dniu 11 czerwca 2016 r.

Zabezpieczenie medyczne podczas warsztatów w dniu 11.06.2016 r.

Przygotowanie cateringu dla 70 osób podczs konferencji w dniu 10.06.2016 r.

Dostawa 34 szt podpisów elektronicznych

Szycie zasłon , dostarczenie ich oraz i montaż w budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Aneks nr 1 do umowy BDG-WF.024.69.2015 - usługi medycyny pracy

Konserwacja techniczna w Gdańsku

Zakup systemy informacj prawnej Legalis

Zakup sprzętu komputerowego

udostępnienie na rzecz Biura Rzecznika do nieodpłatnego korzystania lokal biurowy przeznaczonego na przyjęcia interesantów

Usługa pielęgnacji i przycinania krzewów oraz pnaczy na terenie patio przy budynku przy Al. Solidarności 77

realizacja przewozu uczestników biorących udział w uroczystości związanej z wręczeniem nagrody im. Pawła Włodkowica w dniu 23 maja 2016 r.

Poprowadzenie uroczystości Wręczenie nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica w dniu 23.05.2016

występ artystyczny podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica Panu Thomasowi Buergental, Sedziemu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w dniu 23 maja 2016 r.

występ artystyczny podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica Panu Thomasowi Buergental, Sędziemu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w dniu 23 maja 2016 r.

wykonanie koncertu podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica Panu Thomasowi Buergenthal, Sędziemu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Usługa cateringowa podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica w dniu 23.05.2016 roku

Zakup praw majątkowych do zdjęć zrobionych podczas uroczystości w dn 23.05.2016

występ artystyczny podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica Panu Thomasowi Buergental, Sedziemu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w dniu 23 maja 2016 r.

występ artystyczny podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica Panu Thomasowi Buergental, Sedziemu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w dniu 23 maja 2016 r.

Usługi konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych , urządzeń wodno- kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania

opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansów, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Zamówień Publicznych

wykonanie koncertu podczas uroczystości wręczenia nagrody im. Pawła Włodkowica Panu Thomasowi Buergenthal, Sędziemu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

Zakup 2 urządzeń Firewall

Tłumaczenia migowe

Badanie społeczne " Przemoc motywowana uprzedzeniami w stosunku do wybranych grup społecznych. Pilotaż narzędzia badawczego"

Świadczenie usług pocztowych

Tłumaczenia ustne (symultaniczne i konsekutywne) wraz z obsługą techniczną tłumaczeń

Usługi serwisowe , rozwojowe , subskrybcji Nowych Wersji i wymiany wersji programu FK

Przeprowadzenie oceny przetłumaczonej próbki tekstu na Polski Język Migowy, w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym na usługę tłumaczenia na j. migowy i z j. migowego na j. polski.

Dostawa fabrycznie nowych foteli i krzeseł

Użyczenie składników majątku. Umowa na czas nieokreślony.

Aneks nr 1 do umowy BDG-WF.024/46/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Przeglad i konserwacja Klimatyzatorów

Rezerwacja, kupno i dostawa biletów lotniczych

Aktualizacja oprogramowania antywirusowego dla 400 stanowisk

rzeprowadzanie analizy międzynarodowych standardów traktowania więźniów, w tym zestawienie Europejskich Reguł Więziennych z 2006 r. z Regułami Nelsona Mandeli z 2015 r. Opracowywanie opisów wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, odnoszących się do naruszenia praw więźniów, w sprawach przeciwko Polsce oraz przeciwko innym krajom.

Opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansów, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Zamówień Publicznych.

Dwa zestawy do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego

Przygotowanie do druku i druk publikacji

Udostępnienie numeru telefonu - infolinia obywatelska, aneks nr 3

Wykonanie konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych w budynu prz ul. Długiej 23/25 oraz Al. Solidarności 77 Warszawa

najem powierzchni w budynku Urzędu Miasta Szczecin przeznaczonej na przyjęcia interesantów (czynsz najmu lokalu w wysokości 4,22zł miesięcznie)

Czynsz plus opłaty eksploatacyjne - dotyczy punktu przyjęć interesantów w Szczecinie. Szacunkowy koszt 2016 roku. Umowa na czas nieokreślony.

Usługi sprzątania w siedzibie w Warszawie ( Al. Solidarności 77, ul. Długiej 23/25) oraz Wrocławia

Opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Biura Dyrektora Generalnego, a w szczególności Wydziału Zarządzania Kadrami i Wydziału Finansowego.

Dostawa oprogramowania Bezpieczeństwo i higiena pracy wraz z aktualizacjami

Opracowanie ekspertyzy z wizytacji (12-13 kwietnia 2016) dotyczącej prawidłowości opieki psychiatrycznej w szpitalu psychiatrycznym

Konserwacja i serwis systemów alarmowych w budynku przy Al. Solidarności 77

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na podstawie którego zostanie przeprowadzona wymiana parkietów oraz malowanie pomieszczeń w budynku przy Al. Solidarności 77

Zakup z dostawą pięciu sztuk niszczarek

Autorskie prawa majątkowe do opracowań graficznych: ulotki RPO, loga projektu WIELKODUSZNA POLSKA, linii graficznej okładki do informacji RPO.

szkolenie o tematyce prawniczej, dotyczące Standardów prawa do obrony w świetle dyrektyw UE oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowiekadla pracowników BRPO,

Opracowanie ekspertyzy z wizytacji (17-18 marca) szpitala psychiatrycznego

Zakup materiałów biurowych

Opracowanie ekspertyzy z wizytacji (23 marca) Domu Pomocy Społecznej

ekspertyzy prawnej dotyczącej zgodności z Konstytucją RP i prawem międzynarodowym projektu nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 154), pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z 17 lutego 2016 r. ( nr DL-IV-408-1/16/5)

Ryczałtowa opłata za zużycie energii elektrycznej

Opracowanie ekspertyzy z wizytacji (23-24 marca 2016) dotyczącej dostosowania infrastruktury zakładu karnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Opracowanie ekspertyzy z wizytacji (15-16 marca 2016) dotyczącej infrastruktury aresztu śledczego do potrzeb osób niepełnosprawnych

Usługi serwisowe dla programu Asseco Softlab ERP

obsługa administracyjna, kanclaryjna i sekretarska Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku, w szczególności: przyjmowanie wpływającej korenspondencji, przygotowanie wysyłki pism, kontakt telefoniczny z interesantami oraz instytucjami, przygotowanie akt spraw do archiwizacji oraz inne zlecone czynności biurowe

Usługi subskrypcji nowych wersji i uaktualnień programu Asseco Softlab ERP

gotowość świadczenia usługi serwisowej obejmującej poprawianie błędów ujawnionych w trakcie eksploatacji aplikacji Moduł Informacji Prawnej zwanej MIP2 - moduł statystyczny oraz dostosowywanie aplikacji na potrzeby Biura

Świadczenie usług serwisowych Premium, aktualizacja programu oraz usługa serwisowa programu STOCK

sporządzenie ekspertyzy z zakresu medycyny ogólnej podczas wizytacji KMP

Usługi pocztowe w zakresie opłacania, przyjmowania, przemieszczania i doręczania paczek Warszawa

Usługi pocztowe w zakresie przesyłek pocztowych Warszawa

Opracowanie ekspertyzy z wizytacji infrastruktury aresztu śledczego do potrzeb osób niepełnosprawnych (wizytacja w dniach 2-3 marca 2016)

nieodpłatne używanie niewyodrębnionego pomieszczenia tj. sali oznaczonej numerem 3 o powierzchni 48 m2, zlokalizowanej na parterze budynku Urzędu Miasta Lublin przy plac Króla Władysława Łokietka 1 /ul.Świętoduska 3/ ul.Bajkowskiego 2 w Lublinie przeznaczonego na przyjęcia interesantów

wykonanie tekstu publicystycznego pt. Aniela Steinsbergowa i jej książka na podstawie wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego

Opieka Serwisowa w okresie dwunastu miesięcy

Zakup 44 sztuk dysków

Dostawa wody źródlanej w butlach oraz wody mineralnej gazowaniej i niegazowanej

Opracowanie ekseprtyzy Dotyczącej opieki psychiatrycznej w ZOZ

Wyselekcjonowane materiały biurowe

Usługi subskrypcji Nowych Wersji i Uaktualnień Programu

Serwis i konserwacja centrali wentylacyjnej

przeprowadzanie bieżącej, codziennej analizy strony HUDOC - orzecnictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących więźniów lub nieletnich. Przygotowywanie opisów stnów faktycznych i rozstrzygnięć Trybunału. Inne zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu IX

współpraca przy realizacji badań RPO, w szczególności w zakresie opracowania raportu z badań dotyczących równego traktowania osób transpłciowych na rynku pracy oraz opracowania metodologii badania odnoszącego się do instytucji asystenta osobistego osoby nieprłnosprawnej, a także zebranie i odpowiednie opracowanie materiałów niezbędnych dla pzrygotowania innych badań płanowanych przez Rzecznika praw Obywatelskich

Usługi serwisowe oprogamowania FK

Aneks nr 1 do umowy BDG-WF.024.004.2016 na druk pakowanie i dostawę publikacji. Zmiana terminu realizacji umowy do 03.02.2016

Sporządzenie ekspertyzy z zakresu sprawowanej opieki medycznej na podstawie wizytacji KMP w Areszcie Śledczym.

Sporządzenie dwóch ekspertyz z zakresu medycyny ogólnej podczas wizytacji KMP w Domach Opieki Społecznej.

Konserwacja techniczna oraz usuwanie awarii w siedzibie Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu

Ekspertyza dotycząca dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

Tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na język rosyjski i z języka rosyjskiego na język polski

Wynajęcie Sali Kominkowej

Opracowanie dwóch ekspertyz geriatrycznych

Druk, pakowanie i dostawa publikacji Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów

Sporządzenie ekspertyzy z zakresu sprawowanej opieki medycznej nad osadzonymi na podstawie wizytacji KMP w Areszczie Śledczym.

Opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansowego, Wydziału Zarządzania Kadrami, a także innych zleconych zadań z zakresu działania BDG

Opracowanie ekspertyzy dostosowania infrastruktury Aresztu Śledczego do potrzeb osób niepełnosprawych

Opracowanie ekspertyzy dostosowania infrastruktury domu pomocy społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Obsługa asystencka, wyszukiwanie materiałów do wystąpień, kontakty z podmiotami zewnętrznymi, sporządzanie notatek na polecenie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w zakresie obsługi asystenckiej RPO i dokumentowania spotkań Rzezcznika z organizacjami pozarządowymi (podczas wizyty RPO w województwie podlaskim, 27-30 stycznia br.)

Wykonanie spraw dot. problematyki konstytucyjności prawa karnego

Współpraca w zakresie opracowywania stanowisk RPO w zakresie dotyczącym prawnej regulacji zagadnień bioetycznych(ustawa o leczeniu niepłodności, testy genetyczne, biobankowanie i inne). Przygotowanie i organizacja ogólnopolskiej konferencji RPO w sprawach bioetycznych, która planowana jest na czerwiec 2016

Współpraca w zakresie opracowywania stanowisk RPO w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych i prawa do prywatności

Wyszukiwanie informacji na potrzeby Zespołu IX, np. orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pomoc w organizacji spotkań, seminariów i inne zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu IX

Wyszukiwanie informacji na potrzeby Zespołu IX, np. orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pomoc w organizacji spotkań, seminariów i inne zadania zlecone Przez Dyrektora Zespołu IX

Konsultacje prawne dotyczące działalności Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Finansowego, Wydziału Zamówień Publicznych, a także inne zlecone zadania z zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego

Usługa zapewnienia serwera dedykowanego dla strony www.brpo.gov.pl

Przegląd publikacji obejmujących wyszukiwanie przekazów medialnych zawierających hasła rzecznik praw obywatelskich oraz dyskryminacja, stworzenie elaktronicznej bazy

Usługi przewozu

Aneks nr 1 do umowy BDG-WF.024.99.2015 - ochrona osób i mienia (zmiana stawki ze względu na zmianę przepisów o Ubezpieczeniach Społecznych (wartość szacunkowa na zakup uslug w 2016 r.)

Gwarancja producenta na świadczenie standardowej uslugi serwisowej dla dwóch serwerów Hewlett-Packard

Dostawa prasy codziennej

Dokonanie napraw, usuwanie awarii i konserwację systemów alarmowych, tv przemysłowej, syganalizacji włamania i napadu oraz systemów video domofonowych

Dostawa i wdrożenia systemu wydruku

Dostawa prasy codziennej

Szkolenie "Analiza nowych regulacji kodeksu karnego wykonawczego - obowiązujących po 1 lipca 2015 roku"

Szkolenie "Analiza nowych wyroków ETPC w zakresie więziennictwa"

Usługa konserwacji dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku przy Al. Solidarności 77

Dostawa 24 zestawów odnowieniowych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego

Opracowanie wzoru farmularza na podstawie, którego organizacje pozarządowe będą wspierały BRPO w monitorowaniu wdrażania Konwencji ONZ

Przeniesienie prawa do zdjęć

Szkolenie "Zamknięcie roku 2015 w państwowych jednostkach budżetowych"

Sporządzanie projektów wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, skarg konstytucyjnych i innych opinii.

Emisja spotu na temat obchodów Dnia Praw Człowieka

Przygotowanie do druku i druk ulotek dotyczących działalności RPO

Dostawa skanerów dokumentów z oprogramowaniem Kofax Express

Przygotowanie transkrypcji, redakcja i wprowadzenie korekt po autoryzacji debaty - Granice wolności artystycznej w Polsce w świetle artykułu 73 Konstytucji RP, która odbyła się 27 listopada 2015 r. w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Opinie na podstawie analizy akt sądowych dotycząca istnienia podstaw prawnych do wniesienia kasacji do RPO oraz w sprawach zakończonych prawomocnym postanowieniem sądu kończącym postępowanie przygotowawcze w odrębnych sprawach, których numery zostaną zamieszczone w załączniku do rachunku

Wsparcie Wydziału Zamówień Publicznych w realizacji zwiąkszonej ilości zadań pod koniec roku

Opinia na podstawie analizy akt sądowych dotycząca istnienia podstaw prawnych do wniesienia kasacji do RPO oraz w sprawach zakończonych prawomocnym postanowieniem sądu kończącym postępowanie przygotowawcze w 10 odrębnych sprawach, których numery zostaną zamieszczone w załączniku do rachunku.

Wspomaganie pracy sekretariatu Zespołu ds. Wkonywania Kar w wysyłce spraw, obsługa sysytemu EZD, przyjmowanie wpływu spraw do Zespołu i ich rozdzielanie

Opinia na podstawie analizy akt sądowych dotycząca istnienia podstaw prawnych do wniesienia kasacji przez RPO w odrębnych sprawach, których numery zostaną zamieszczone w załączniku do rachunku.

Opracowanie wstępu do poradnika RPO "Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator dla samorządu lokalnego".

Sporządzenie ekspertyzy oraz planu operacyjnego koncepcji stworzenia terenowych rzeczników praw mieszkańców.

Badanie społeczne pt. "Język debaty publicznej używany w odniesieniu do osób chorujących psychicznie"

Opracowanie publikacji pt. "Wsparcie społeczne osób starszych w środowisku zamieszknia"

Zakup 4 szt. serwerów oraz oprogramowania Microsoft Windiws Serwer 2012

Wykonanie remontu wybranych pomieszceń w budynku przy ul. Dlugiej 23/25 Warszawa

Przygotowanie koncepcji projektu edukacyjnego dotyczącego zagrożeń dla praw człowieka , w tym sposobów i zasad oraz harmonogramu wdrożenia projektu.

Analiza opieki psychiatrycznej DPS w dniach 1-2.XII.2015

Aneks do umowy nr BDG-WF.024.148.2015 (zmiana terminu realizacji do 7.12.2015)

Zakup i dostawa mebli biurowych

Sporządzanie projektów wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, opinii do skarg konstytucyjnych i innych opinii prawnych.

Opracowanie ekspertyzy z wizytacji w Szpitalu Psychiatrycznym

Wykonanie dokumentacji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego celem przeprowadzenia prac wymiany źródeł światła w pomieszczeniach biurowych BRPO

Aneks do umowy nr BDG-WF.024.146.2015 (zmiana terminu realizacji do 21.12.2015)

Badanie społeczne "Świadomość prawna w zakresie równego traktowania..."

Opracowanie informatora pt. "Jak wspierać rodziców którym rodzi się niepełnosprawne dziecko"

Stworzenie opracowanie pt."Dobre praktyki i bariery w integracji uchodźców społeczności lokalnej ne przykładzie Podkowy Leśnej

Przygotowanie do druku i druk Biuletynów RPO

Rozpoznawanie spraw w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku, w szczególności z wniosków obywateli lub grup obywateli i z własnej inicjatywy RPO oraz przyjmowanie interesantów

Usługa prowodzenia konferansjerki podczas Gali wręczenia Nagrody RPO im. Doktora Macieja Lisa

Modyfikacja aplikacji o nazwie Moduł Informacji Prawnej 2 (MIP 2, moduł statystyczny)

Wsparcie Biura RPO w zakresie adoptowania budynku przy ul. Długiej 23/25 do potrzeb Biura: przygotowanie pism do Konserwatora Zabytków, bieżące wsparcie w zakresie usuwania awarii

Serwis urządzeń wielofunkcyjnych

Zakup zdjęć wraz z przeniesieniem praw autorskich z wręczenia nagrody im. Doktora Macieja Lisa

Aneks do Umowy BDG-WF.024.130.2015 (zmiana terminu realizacji umowy, wynagrodzenie bez zmian)

Ekspertyza prawna nt. zgodności art. 211 § 2 kodeksu wyborczego z Konstytucją RP

Obsługa asystencka, wyszukiwanie materiałów do wystąpień, kontakty z podmiotami zewnętrznymi, sporządzanie notatek na polecenie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przeniesienie prawa do zdjęć

Wsparcie Wydziału Zarządzania Kadrami w organizowaniu szkoleń pracowniczych, przy rozliczaniu delegacji służbowych krajowych i obsłudze ryczałtów samochodowych

Konsultacje prawne dotyczące działalności Wydziału Organizacyjno-Prawnego, Wydziału Logistyki i Administracji, Wydziału Finansowego, Wydziału Zamówień Publicznych, a także inne zlecone zadania z zakresu działania Biura Dyrektora Generalnego

Aneks do umowy BDG-WF.024/109/2015 na przebudowę dachu w budynku przy ul. Długiej 23/25 (zmiana terminu wykonania umowy,wartość bez zmian)

Badanie społeczne pt. „Postawy Polaków wobec osób transpłciowych na rynku pracy..."

Korekta językowa i stylistyczna poradnika przygotowanego w ramach prac komisji ekspertów przt RPO - "Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Informator dla samorządu lokalnego". Poradnik obejmuje 95 stron.

Opracowanie Programu funkcjonalno- użytkowego na cyklinowanie parkietów, naprawy lastryka, wymiany parkietów na PCV itp.

Pomoc przy redagowaniu odpowiedzi na listy skierowane do RPO, redagowanie strony internetowej, przygotowanie zamówienia projektu infografik na stronę internetową oraz do publikacji

Opracowywanie opinii prawnych, w tym konsultacje prawne z zakresu właściwości Wydziału Finansowego, Wydziału Zarządzania Kadrami, a także innych zleconych zadań z zakresu działania

Subskrybuj rejestr umów