kmp

opis - Europejskie reguły więzienne i reguły Mandeli

opis - publikacje Krajowego Mechanizmu Prewencji
opis - KMP - wnioski do Trybunału Konstytucyjnego
Raporty kwartalne z lat 2009-2012
tu opis KMP - Opiniowanie aktów prawnych
aaaa

Polska Konstytucja w art. 40 wprowadziła bewzględny zakaz tortur.

Konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania wraz z Protokołem Fakultatywnym (dalej: OPCAT), dały podstawy do utworzenia w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. To organ wizytujący miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności.

Wizytacje Krajowego Mechanizmu Prewencji
Raporty roczne Krajowego Mechanizmu Prewencji
Subskrybuj kmp