Lista spraw podjętych w oparciu o petycje

Np. 2019-07-16
Np. 2019-07-16
LP Data złożenia petycji Numer sprawy Przedmiot petycji Odnośnik
1 2019-07-11 III.053.8.2019

Sposób załatwienia: przesłanie zgodnie z właściwością do MRPiPS

Przedmiot petycji: projektowane świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

 

przeglądaj
2 2019-07-02 III.053.7.2019

Sposób załatwienia: przesłanie zgodnie z właściwością do MRPiPS

Przedmiot petycji: regulacje dotyczące pracowniczych planów kapitałowych

przeglądaj
3 2019-06-19 IV.053.21.2019

Przedmiot petycji: usunięcie z publikacji pt. „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców. Poradnik dla rodziców i profesjonalistów” treści oznaczonej VI. 5. cyt.:„Wskazaniem do wydania orzeczenia o opiece naprzemiennej jest współpraca rodziców, bezpieczna sytuacja dziecka. W przypadku konfliktu i przemocy należy rozważać zastosowanie opieki naprzemiennej tylko w wyjątkowych przypadkach.” i zastąpienie jej treścią proponowana przez autora petycji

Typ petycji: petycja wielokrotna, Zarządzono łączne rozpatrywanie petycji wielokrotnej w sprawie zmiany treści Standardów pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców. Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje do 31 lipca 2019 r

 

przeglądaj
4 2019-06-17 III.053.6.2019

Sposób załatwienia: przesłani do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z właściwością

Przedmiot petycji: nierówne traktowanie i nierówne szanse wszystkich obywateli w programach 500+

 

przeglądaj
5 2019-06-08 V.053.1.2019

Przedmiot petycji: wprowadzenie ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej, mających na celu wyeliminowanie niepożądanych zjawisk rynkowych

Sposób załatwienia: przekazanie wg właściwości do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

 

przeglądaj
6 2019-05-26 III.053.3.2019

Sposób załatwienia: przesłanie zgodnie z właściwością do MRPIPS

Przedmiot petycji: wsparcie dla osób z niepełnosprawnością – planowane wprowadzenie dodatku tzw. 500 + oraz postulaty zmian wyrażane podczas protestu w Sejmie  

 

przeglądaj
7 2019-05-20 Petycja BDG-WP.053.2.2019

Przedmiot petycji: zaprzestanie organizowania przez RPO bezpłatnych praktyk.

Sposób załatwienia: udzielenie odpowiedzi


 

przeglądaj
8 2019-05-15 VII.053.3.2019

W petycji zostały przedstawione propozycje zmian w ustawie  dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983) mających na celu poprawę sytuacji animatorów kultury i artystów i przyznanie tym podmiotom szeregu dodatkowych uprawnień. Petycja została skierowana jednocześnie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sposób załatwienia: udzielenie wyjaśnień

 

przeglądaj
9 2019-04-24 IV.053.18.2019

W petycj kwestionowane są obecne regulacje Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie opieki nad dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu oraz realizacji prawa do kontaktów z dzieckiem. Piszący oczekuje od RPO wyrażenia poparcia dla senackiego projektu nowelizacji k.r.o. zawartego w druku senackim 776 oraz podjęcie przez RPO działań na rzecz wprowadzenia zasady priorytetu opieki naprzemiennej obojga rodziców.

Sposób załatwienia: udzielenie odpowiedzi

 

przeglądaj
10 2019-04-22 IV.053.20.2019

skarga na działanie Terenowego Oddziału KOPD w Poznaniu

Sposób załatwienia: sprawa zostanie podjęta do wyjaśnienia (pismo do przewodniczącej KOPD), a następnie piszącym zostanie przedstawione stanowisko RPO

przeglądaj