• Czarny/Biały
  • Biały/Czarny
  • Żółty/Niebieski
  • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Lista spraw podjętych w oparciu o petycje

Np. 2019-11-13
Np. 2019-11-13
LP Data złożenia petycji Numer sprawy Przedmiot petycji Odnośnik
1 2019-10-10 V.053.7.2019

Petycja o zmianę przepisów prawa cywilnego poprzez dodanie do ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny i ustawy z dnia 12 maja 2011 roku - o kredycie konsumenckim przepisu
którego treść miałaby brzmienie: „w przypadku przedterminowej spłaty kredytu przez biorącego pożyczkę (kredytobiorcę), dający pożyczkę (kredytodawca) zobowiązany jest w terminie 30 dni, licząc od daty spłaty całej
pożyczki do proporcjonalnego zwrotu biorącemu pożyczkę (kredytobiorcy) kosztów kredytu przypadających za pozostały okres obowiązywania umowy".

przeglądaj
2 2019-08-15 V.053.4.2019 przeglądaj