• Czarny/Biały
 • Biały/Czarny
 • Żółty/Niebieski
 • Standardowe

Obecny styl: Standardowe

Status i organizacja

Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji 

Dr hab. Adam Bodnar  

Na zdjęciu Rzecznik Praw Obywatelskich
 1. Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego;
 2. Zespół Prawa Karnego;
 3. Zespół Prawa Cywilnego;
 4. Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego;
 5. Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;
 6. Zespół Wstępnej Oceny Wniosków;
 7. Zespół „Krajowy Mechanizm Prewencji”;
 8. Zespół do spraw Wykonywania Kar;
 9. Zespół do spraw Równego Traktowania;
 10. Zespół Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej;
 11. Centrum Projektów Społecznych;

Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym, niezależnym od innych organów i niezawisłym w swojej działalności organem ochrony prawnej, który działa na podstawie art.208-212 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz.483, z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958).

Rzecznikiem Praw Obywatelskich może być obywatel polski wyróżniający się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym oraz wysokim autorytetem ze względu na swe walory moralne oraz wrażliwość społeczną.

Przedmiot działania Rzecznika Praw Obywatelskich reguluje Konstytucja RP;
„Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych" ( Art. 208 ust. 1 Konstytucji RP).

„Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej”. (Art. 80 Konstytucji RP).

Subskrybuj Status i organizacja